Title:

"Życie i religijność poznańskich mormonów'

NumberOfPages:

101

Creator:

Anna Matkowska - absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu

Subject and Keywords:

mormonizm ; religia ; religijność ; ruch religijny ; sekty 21w. ; wyznanie ; praktyki religijne ; wierzenia religijne ; konwersja ; "door-to-door" ; "white boarding" ; "contacting" ; Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Temporal coverage:

Poznań

Spatial coverage:

2001-2010

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia religii

ResearchProblems:

Życie i religijność członków poznańskiej gminy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przed konwersją i po niej; Formy działalności poznańskiej gminy oraz formy aktywności misyjnej; aktywność członków w poszczególnych wymiarach religijności przed i po konwersji; Sytuacja rodzinna członków gminy; Okoliczności spotkania misjonarzy; Droga do decyzji dotyczącej zmiany kościoła; Zmiany, jakie zaszły w życiu członków gminy po konwersji; Wskazane przez członków gminy różnice między kościołem „urodzenia” (katolickim) i kościołem „wyboru” (mormonów); Reakcje osób bliskich na decyzję o zmianie wyznania; Relacje z rodziną i społeczeństwem po konwersji.

SocialCategories:

poznańscy mormoni

ResearchFields:

praktyki religijne i quasi-religijne

Abstract:

Główny przedmiot pracy to przedstawienie poznańskiej gminy mormonów i jej członków. Autorka pokazuje życie członków wybranej grupy religijnej przed konwersją i docieka jakie przyczyny i konsekwencje stoją za wstąpieniem do Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. W pracy wyróżnić można cztery główne części. Pierwsza wprowadza w tematykę socjologicznego ujmowania religii i religijności. Drugi rozdział poświęcony został danym na temat wiary, religijności i moralności Polaków. W trzeciej części Autorka omawia w sposób szczegółowy historię, doktryny i zasady wiary Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, sytuację mormonów na świecie oraz w Polsce, ich stan liczebny, a także prędkość rozwoju ich religii. Ostatnia część poświęcona jest problemom metodologicznym i omówieniu wyników badań własnych. Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy były dane pozyskane za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami gminy mormonów w Poznaniu i wolontariuszami oraz obserwacja uczestnicząca.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. Religia i Kościół w oczach socjologów;2.1. Klasyczne ujęcia religii;2.2. Teoria ekonomii religijnej; 2.3. Religia w (po)nowoczesności; 2.4. Religia a religijność; 2.4.1. Religijność i jej wymiary; 2.5. Formy organizacji religijnej; 2.5.1. Typologia sekt; 2. 6. Nowe ruchy religijne;2. 7. Konwersja religijna;2. 7.1. Kultura moralna konwertytów nowych ruchów religijnych w Polsce; 3. Religijność i moralność w Polsce; 3.1. Sytuacja ogólna; 3.2. Wiara i religijność Polaków w badaniach opinii publicznej; 3.2.1. Wyznanie; 3. 2.2. Praktyki religijne; 3.2.3. Wierzenia religijne; 3.2.4. Wartość religii w codziennym życiu;3.2.5. Religijność osób w wieku od 18 do 24 lat; 3.2.6. Religijność mieszkańców największych miast oraz wsi; 4.. Moralność Polaków; 5. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich;5.1 Historia; 5. 2. Doktryna; 5 2.1. Zasady wiary; 5. 2.2. Księgi Święte - Stary i Nowy Testament - Księga Mormona - Nauki i Przymierza - Perła Wielkiej Wartości; 5.; 5. 2.3. Kapłaństwo; 5. 2.4. Święte obrzędy; 5. 2.5. Rodzina; 5. 2.6. Służba misjonarska; 6. Mormoni w Polsce i na świecie; 7. Badania nad poznańską gminą mormonów; 7.1. Problem badawczy; 7.2. Badana próba; 7. 3. Techniki zbierania materiałów;7. 4. Trudności w badaniu misjonarzy; 7. 5. Terminologia; 8.. Mormoni w Poznaniu; 8.1. Informacje ogólne; 8.1.1. Historia; 8. 1.2. Miejsce spotkań; 8. 1.3. Członkowie: Sylwetka członka, Misjonarze, Prezydent, Zainteresowani; 8.1.4. Działalność: Spotkania sakramentalne, Poniedziałkowe wieczory rodzinne, Instytut, Spotkania towarzyskie; 8. 1.5. Rekrutacja nowych członków:. „Contacting”, „White boarding” , „Door-to-door”, Lekcje angielskiego,. Strona internetowa; 8.2. Życie przed konwersją; 8.2.1. Religijność;8. 2.2. Religijność w domu rodzinnym; 8. 2.3. Sytuacja życiowa; 8. 3. Konwersja; 8. 3.1. Nauczanie przez misjonarzy; 8. 3.2. Droga do decyzji; 8. 3.3. Chrzest; 8. 4. Życie po konwersji; 8. 4.1. Wiara i religijność; 8.4.2. To, co lepsze: Lepsze w kościele,. Lepsze we mnie; 8.4.3. Funkcjonowanie w gminie; 8.5. Odbiór społeczny; 8.5.1. Relacje z bliskimi; 8.5.2. Stosunki ze społeczeństwem; 9. Zakończenie; 10. Bibliografia

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2010

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

2009-2010

Area Range of document creation:

Poznań

ResearchInfo:

Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy były dane pozyskane za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami gminy mormonów w Poznaniu oraz obserwacja uczestnicząca.

×

Citation

Citation style: