Object structure
Title:

"Emocje w zawodzie sędziego. Rola uczuć w wykonywaniu profesji o wysokim statusie społecznym. Transkrypcje wywiadów"

NumberOfPages:

80

Creator:

Katarzyna Chajbos, studentka socjologii na UAM w Poznaniu, ukończyła studia w 2011 roku. Obecnie doktorantka w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu

RelatedNames:

Marek Krajewski

Subject and Keywords:

emocje ; sędziowie ; prawo ; socjologia codzienności ; praca emocjonalna ; zarządzanie emocjami ; życie prywatne ; system prawa ; zawód ; praca

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca.2011

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia emocji ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

"Co motywuje sędziów do wybrania tego zawodu i pracy w nim?; Jak sędziowie oceniają wykonywany przez siebie zawód?; Jakie cechy charakteru, umiejętności i postawy umożliwiają/ ułatwiająwykonywanie zawodu sędziego?; Czy emocje są wbudowane w strukturę zawodu sędziego?; Jeżeli tak, to jakiego to rodzaju są to emocje?; Czy wciąż istnieje etos zawodu sędziego?; Czy wśród sędziów mamy do czynienia ze zjawiskiem alienacji wobecwykonywanej przez nich pracy?; Jakie trudności emocjonalne obecne są w pracy sędziego?; Jakie trudności emocjonalne, związane z zawodem, obecne są poza pracą?; Jak sędziowie radzą sobie z trudnościami emocjonalnymi?; Czy istnieje wystarczające przygotowanie i wsparcie sędziów z związku z zawodowymi trudnościami?"

SocialCategories:

sędziowie ; prawnicy ; przestępcy ; oskarżeni

HistoricalPersons:

Zbigniew Ziobro ; Teresa Romer

Abstract:

Praca magisterska poświęcona pracy emocjonalnej sędziów zatrudnionych w polskich sądach. Autorka w teoretycznych częściach pracy opisuje czym są emocje i jak postrzega się je w obrębie socjologii, podejmuje wątek pracy emocjonalnej oraz opisuje z tej perspektywy pracę sędziego. Praca w części empirycznej zawiera omówienie i interpretację wyników badań własnych. Te ostatnie oparto na wywiadach z 9 osobami wykonującymi zawód sędziego, a także na analizach telewizyjnych programów typu docu-soap, skoncentrowanych na prezentacji rozpraw sądowych.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; 1. Emocje; 2. Praca emocjonalna; 3. Zawód sędziego; 4. Metodologia badań własnych; 5. Prezentacja wyników badań własnych; 6. Podsumowanie; Bibliografia, Załączniki

Object type:

transkrypcja wywiadu

Language:

polski

Relation:

Emocje w zawodzie sędziego. Rola uczuć w wykonywaniu profesji o wysokim statusie społecznym

Next title:

Emocje w zawodzie sędziego. Rola uczuć w wykonywaniu profesji o wysokim statusie społecznym. Transkrypcje wywiadów

Previous title:

Emocje w zawodzie sędziego. Rola uczuć w wykonywaniu profesji o wysokim statusie społecznym

Is part of:

Emocje w zawodzie sędziego. Rola uczuć w wykonywaniu profesji o wysokim statusie społecznym

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2011

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania oparto na wywiadach pogłębionych z 9 osobami wykonującymi zawód sędziego, a także na analizach telewizyjnych programów typu docu-soap, skoncentrowanych na prezentacji rozpraw sądowych. Autorka analizowała również materiały zastane - akty prawne, rozporządzenia i regulaminy odnoszące sie do emocjonalnych aspektów pracy sędziów.

×

Citation

Citation style: