Object structure
Title:

"Poranek: konstruowanie, doświadczanie i reprodukowanie sytuacji społecznej"

NumberOfPages:

154

Creator:

Szymon Jagustyn, student socjologii na UAM w Poznaniu. Ukończył studia w 2010 roku

RelatedNames:

Marek Krajewski

Subject and Keywords:

poranek ; dom ; sytuacja społeczna ; codzienność ; rutyna dnia codziennego ; rytuał ; przyzwyczajenia ; organizacja ; mieszkanie ; łózko ; budzik ; wstawanie ; higiena

Temporal coverage:

Poznań

Spatial coverage:

ca. 2010

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; antropologia kulturowa ; etnografia

ResearchProblems:

Jak ludzie radzą sobie z dostosowaniem własnego rytmu do rytmu społeczeństwa? ; Czy jest to dla nich uciążliwe? ; Czy mają w nawyku wstawanie ranne i jest to dla nich normalne? Jeśli nie, to jakie strategie stosują żeby nadążyć za rytmami społecznymi? ; Jakimi posługują się rzeczami, aby osiągnąć ten cel? ; Jakie zastosowanie mają o poranku interakcje, jaki jest ich przebieg, czy ma to związek z rytmem poranka? ; Do jakiego stopnia czynności poranne są zrutynizowane? ; Czy podczas weekendu czynności rutynowe zmieniają swój charakter i stają się rytualne?; ; Czy istnieją techniki indywidualizacji procedury porannej? ; Na ile przebieg poranka kształtuje tożsamość podmiotów? ; Jakie skojarzenia rodzi w nich poranek? ; Jaki przebieg poranka wybierają, gdy nie ma przymusu pracy? ; Jak zmienia się przebieg poranka w zależności od typu dnia?

SocialCategories:

Polacy

ResearchFields:

praktyki cielesne

Abstract:

Celem niniejszej pracy jest opis elementu codzienności, jakim jest poranek ze szczególnym uwzględnieniem jego rytmu, elementów materialnych, znaczenia rutynowych i rytualnych działań oraz tworzenia tożsamości osób żyjących razem. Przeprowadzone badania jakościowe miały dwuetapowy przebieg i objęły grupę siedmiu osób, o regularnym trybie życia, żyjących samotnie lub z partnerem. W rozdziale pierwszym przedstawiona została geneza oraz podstawowe założenia socjologii życia codziennego. Rozdział drugi przedstawia definicję poranka jako sytuacji społecznej. Rozdział trzeci opisuje metodologię badań własnych, a czwarty – ich wyniki. Zawierają one opis definicji poranka oraz sposobów jego konstrukcji i przebiegu w wymiarze materialnym, praktycznym i czasowym. Zaprezentowano też różne sposoby zarządzania czasem i wskazano rolę poranka w kształtowaniu tożsamości par. Przedstawiono też wyniki badań dotyczące poranka jako momentu przejścia między sferą publiczną a prywatną.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; Rozdział 1. Teoretyczne ramy socjologii życia codziennego; Rozdział 2. Poranek – problematyzacja (cykliczność binarna i tygodniowa); Rozdział 3. Opis metodologii badania; Rozdział 4. Różne wymiary poranka – raport z badań; ZAKOŃCZENIE; Bibliografia; Aneks.

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Relation:

Poranek: konstruowanie, doświadczanie i reprodukowanie sytuacji społecznej. Transkrypcje wywiadów

Next title:

Poranek: konstruowanie, doświadczanie i reprodukowanie sytuacji społecznej. Transkrypcje wywiadów

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami ; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2010

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/ ; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania zostały przeprowadzone w Poznaniu i okolicach, zaś informatorami byłó siedmioro osób, różniących się płcią oraz wiekiem. W trakcie badań posłużono się metodą dzienniczkową, technikami wizualnymi oraz wywiadem wspomaganym fotografią.

×

Citation

Citation style: