Title:

Ideologia na talerzu. Antropologia kultury kulinarnej PRLu

NumberOfPages:

100

Creator:

Grzegorz Piotrowski, student etnologii na UAM w Poznaniu. Studia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu ukończył w 2005 roku. Obecnie pracownik naukowy School of Social Sciences Södertörn University w Sztokholmie

RelatedNames:

Michał Buchowski

Subject and Keywords:

kuchnia ; jedzenie ; kultura kulinarna ; zwyczaje ; przyzwyczajenia ; ideologia ; propaganda ; książki kucharskie ; stołówka ; żywienie zbiorowe ; PRL ; komunizm ; zakupy ; gotowanie ; kobiety ; dom

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 1945-2005

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; etnologia ; antropologia jedzenia

ResearchProblems:

Na czym polegała specyfika kultury kulinarnej PRLu? W jaki sposób kultura ta była wprowadzana przez komunistyczne władze?; W jaki sposób reagowano na próby zmiany zwyczajów żywieniowych Polaków?; Co przetrwało z kultury kulinarnej PRLu do współczesnych czasów?; W jaki sposób kultura ta jest dziś pamiętana?

SocialCategories:

kobiety ; gospodynie domowe żyjące w czasach PRLu

ResearchFields:

używanie, zażywanie, spożywanie

Abstract:

Praca magisterska jest próbą odpowiedzi na pytanie o specyfikę kultury kulinarnej w PRL-u, a dokładniej o to, w jaki sposób była ona konstruowana przez komunistyczne władze oraz jak do nowych obyczajów kulinarnych adaptowały się osoby żyjące w interesującym autora okresie. Autor odpowiada na te pytania posługując się zarówno koncepcjami teoretycznymi z zakresu antropologii jedzenia, jak i prowadząc badania empiryczne. Te ostatnie opierają się na analizie materiałów zastanych- są to dzieła literackie oraz książki kucharskie z okresu PRL-u, a także na wywiadach pogłębionych przeprowadzonych z kobietami żyjącymi w okresie PRLu, a mieszkającymi dziś zarówno na wsi, jak i w miastach.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; Rozdział 1. Teoria; Rozdział 2. Historia; Rozdział 3. Praktyka; Zakończenie. Wnioski; Bibliografia

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2005

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania dotyczą kultury kulinarnej w okresie PRLu, jej ideologii, sposbów jej wprowadzania przez komunistyczne władze oraz społecznych reakcji na tego rodzaju innowacje kulturowe. Autor analizuje dzieła literackie opisujące kulturę kulinarną w okresie PRLu, książki kucharskie z tamtego czasu, a także przeprowadził 17 wywiadów pogłębionych z kobietami pamiętającymi PRL-owską rzeczywistość.

×

Citation

Citation style: