Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject and Keywords
  • Publisher
  • Object type
  • Language
  • Publication date
  • Anonymisation's scope

Search for: [Series = "Studia Etnologiczne i Antropologiczne"]

Number of results: 25

Items per page:

Andrzej Peć - pedagog, regionalista, nauczyciel/nauczyciel akademicki; absolwent Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej (Uniwersytet Jagielloński); autor programów różnorodnych form szkoleniowych dla nauczycieli z zakresu edukacji regionalnej, europejskiej, wielokulturowej oraz ICT; Współautor programu do realizacji ścieżki edukacyjnej dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Edukacja Regionalna – Dziedzictwo Kulturowe w Regionie dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania DKOS – 4015 – 169/02; Autor licznych publikacji pedagogicznych i etnologicznych; Recenzent projektów i wydawnictw z zakresu edukacji regionalnej, współredaktor serii Dziedzictwo Kulturowe – Edukacja regionalna (materiały pomocnicze dla nauczycieli), współautor koncepcji i członek zespołu redakcyjnego serii wydawniczej Moje miejsce w Europie (zeszyty ćwiczeń do realizacji edukacji regionalnej w nauczaniu zintegrowanym); Członek zespołu redakcyjnego serii wydawniczej 21 Twórczych projektów w przedszkolu. Pomysłodawca (wraz z P. Kaja, I. Ochocką, K. Wróbel) oraz lider projektu P21 - Twórcze Przedszkole XXI wieku; Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych, m.in. USA, Słowenia; Współtwórca Ogólnopolskiego Programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja” oraz pomysłodawca Letnich Szkół dla Nauczycieli (wraz z P. Kaja); Członek zespołu nominowanego do WORLD SUMMIT AWARD 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce; Obecnie edukator/konsultant oraz dyrektor Centrum Szkoleniowego eduskrypt.pl (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli); Link do strony: http://www.eduskrypt.pl/autor-2.html .

1999
artykuł

Andrzej Górny - od 2005 roku adiunkt w Zakładzie Socjologii Wiedzy IS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; jego główne zainteresowania badawcze to socjologia kultury, socjologia religii, socjologia moralności i socjologia rodziny; publikuje m.in w czasopismach „Socjologia religii”, „Przegląd religioznawczy”.

2010
artykuł

Alicja Kujawska - do 2005 roku związana z Uniwersytetem Śląskim.; W roku 2006 podjęła pracę adiunkta w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu.

2001
artykuł

Wanda Musialik (ur. 15 marca 1957 we Wrocławiu); Od 1979 roku pracuje w Instytucie Śląskim Instytucie Naukowo – Badawczym w Opolu, początkowo w Zakładzie Oświaty i Wychowania, następnie w Zakładzie Historii; W 1987 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim; W 2000 roku przeprowadziła przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Opolskim; Od 2002 pracuje na Politechnice Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Katedrze Ergonomii i Socjologii Produkcji, od 2008 roku – w Katedrze Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego;Specjalizuje się w historii społecznej, historii Kościoła na Górnym Śląsku oraz biografistyce. Współpracuje m.in. z periodykami „Studia Śląskie”, „Zaranie Śląskie”; Od 2000 roku jest członkiem Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN przy Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; W latach 1999-2008 była konsultantem metodologicznym roboczego zespołu śląskich historyczek zakonów żeńskich; W latach 2005-2008 - członek Senatu Politechniki Opolskiej, od 2007 roku także - Rady Naukowej PIN Instytutu Śląskiego w Opolu; Należy do Stowarzyszenia Instytut Śląski w Opolu, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; Link do strony: http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Musialik_Wanda

1999
artykuł

Joanna Makówka - Uniwersytet Łódzki

2004
artykuł

Iwona Kabzińska-Stawarz - profesor nauk humanistycznych; Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

2006
artykuł

Irena Bukowska-Floreńska; Etnolog i antropolog kulturowy; Kieruje Instytutem Etnologii i Folklorystyki oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim

1999
artykuł

Irena Bukowska-Floreńska; Etnolog i antropolog kulturowy; Kieruje Instytutem Etnologii i Folklorystyki oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim

2001
artykuł

Hubert Czachowski (ur. 1964) - etnolog, szef Działu Folkloru Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskij-Prufferowej w Toruniu; Autor wielu wystaw i artykułów poświęconych religijności ludowej, magii, obrzędom i obyczajom wiejskim; Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego pisma „Ikonosfera. Studia z socjologii i antropologii obrazu”; Zainteresowania naukowe: antropologia religii, miasta i sztuki, antropologia wizualna.

1999
artykuł

Grzegorz Odoj - adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań kultury Współczesnej; W 1992 roku ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie, pisząc pracę dyplomową pt. "Komizm jako wyznacznik wspólnoty kulturowej. Wskazanie cech i zależności w oparciu o twórczość Edwarda Redlińskiego"; W latach 1996-2003 był asystentem w Zakładzie Etnologii UŚ, odbywając jednocześnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach; Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy "Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Przypadek Sławkowa"; Od 2003 r. pełni obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego ds. dydaktycznych; Jest członkiem Rady Wydawniczej Rocznika Naukowego Muzeum w Żorach „Ludzie i Kultury”, sekretarzem redakcji naukowej serii wydawniczej „Nurty i meandry kultury”, członkiem zespołu redakcyjnego serii wydawniczej „Tu żyję, tu mieszkam”; Należy do Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta; Zasadniczy nurt jego zainteresowań to antropologia miasta, współczesne zjawiska społeczno-kulturowe (zwłaszcza problematyka przemian deindustrializacyjnych, społeczna świadomość postprzemysłowych zbiorowości miejskich Górnego Śląska i kultura konsumpcyjna), tożsamość kulturowa społeczności lokalnych oraz edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa; Link do strony: beta.weinoe.us.edu.pl/content/instytut-etnologii-i-antropologii-kulturowej/grzegorz-odoj

1999
artykuł

Grażyna Ewa Karpińska - prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab.; Dyrektor Instytutu, kierownik Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej Antropologia miasta; Zainteresowania naukowe: antropologia w mieście, antropologia przestrzeni, antropologia codzienności, kulturowe zróżnicowanie krajów byłej Jugosławii, cyfrowe archiwa, dokumentacja przeszłości

2001
artykuł

Grzegorz Błahut - adiunkt w Zakładzie Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych; W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej "Wyobrażenia i wizualizacje jako znaki tożsamości na przykładzie przestrzeni miasta Bielska-Białej", napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej; Od 2007 roku jest zatrudniony w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwerytetu Śląskiego; Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim na problemach kultury mieszkańców miast oraz ulegających wpływom miejskiego stylu życia obszarach wiejskich; Link do strony: http://ieiak.us.edu.pl/instytut/pracownicy/dr-grzegorz-blahut

2006
artykuł

Dorota Świtała-Trybek; doktor habilitowany; Pracownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego; Zainteresowania naukowe: Tradycyjna i współczesna kultura, Obrzędowość doroczna i rodzinna, Turystyka kulturowa, Kultura górnicza, Religijność i pobożność ludowa.

1999
artykuł

Dorota Świtała-Trybek; doktor habilitowany; Pracownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego; Zainteresowania naukowe: Tradycyjna i współczesna kultura, Obrzędowość doroczna i rodzinna, Turystyka kulturowa, Kultura górnicza, Religijność i pobożność ludowa.

2010
artykuł

Dorota Świtała-Trybek; doktor habilitowany; Pracownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego; Zainteresowania naukowe: Tradycyjna i współczesna kultura, Obrzędowość doroczna i rodzinna, Turystyka kulturowa, Kultura górnicza, Religijność i pobożność ludowa.

2006
artykuł

Izabella Bukraba-Rylska (ur. 1953); socjolog, prof. dr hab.; kierownik Zakładu Socjologii Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; pracownik Uniwersytetu Warszawskiego: kierownik Zakładu Socjologii Kultury Instytutu Socjologii WFiS oraz wykładowca; Głównie prace z zakresu socjologii wsi i rolnictwa.

2002
artykuł

Agnieszka Chwieduk - antropolożka kultury i romanistka; adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM; zainteresowania badawcze: problematyka etniczności (badania we Francji - Alzacja oraz w Ruminii - Maramuresz), współczesne grupy określane jako lokalne: mechanizmy konstytuujące, metodologia badań i etyka badawcza (badania na Kaszubach, Podkarpaciu oraz w biurze matrymonialnym w Poznaniu), religijność, w tym zachowania definiowane jako „fundamentalistyczne” oraz „magiczne” , zagadnienia zdrowia, choroby i cierpienia (przypadki grup „upośledzonych” i „wykluczonych”); członkini "European Assosiation of Social Anthropologists", "Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore"; sekretarz Komisji Etnologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

2004
artykuł

Ryszard Kantor – etnolog i antropolog kultury; doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim; od 2008 roku związany z Instytutem Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego; w swoich badaniach zajmuje się problematyką regionów i regionalizmu oraz zabawy i ludyzmu; opublikował kilkanaście książek i ponad czterysta artykułów, haseł encyklopedycznych, omówień i recenzji; pełni funkcję Kierownika Katedry Antropologii Kultury Współczesnej.; W 2011 roku został wybrany do Komitetu Nauk Etnologicznych PAN; link do strony: http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/struktura

2006
artykuł

Magdalena Szczepańska; adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

2013
artykuł

Magdalena Szalbot - adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Kultury Współczesnej; W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy doktorskiej "Miejskie przestrzenie ludyczne. Etnologiczne studium miejskich przestrzeni zabawowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadku miast średniej wielkości z pogranicza polsko-czeskiego: Cieszyna i Czeskiego Cieszyna", napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Kantora.; Od 2008 roku pracuje jako adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie.; Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół ludyzmu, antropologii miasta oraz problematyki pogranicza i wielokulturowości, w tym szczególnie - miast podzielonych granicą. Interesują ją również zagadnienia etniczne, dotyczące migracji, nowych mediów, popkultury i konsumpcjonizmu.; Od 2010 roku prowadzi badania terenowe w miastach podzielonych granicą na pograniczu polsko-czeskim (Cieszyn i Czeski Cieszyn) oraz polsko-niemieckim (Zgorzelec i Goerlitz oraz Słubice i Frankfurt n. Odrą).; Link do strony: http://ieiak.us.edu.pl/instytut/pracownicy/dr-magdalena-szalbot

2010
artykuł

Renata Greń - absolwentka i pracowniczka Uniwersytetu Śląskiego.

1999
artykuł

Monika Gnieciak - adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego; Jej zainteresowania naukowe obejmują: socjologię przestrzeni, miasta i mieszkania, media i komunikację masową, socjologię i antropologia kultury oraz gender studies.

2010
artykuł

Katarzyna Orszulak-Dudkowska; adiunkt w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego; zastępca dyrektora IEiAK UŁ ds. dydaktycznych.

2012
artykuł

This page uses 'cookies'. More information