Title:

"Śmierć w oczach dziecka - studium z antropologii kultury"

NumberOfPages:

204

Creator:

Barbara Chlebowska (1976-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2000 roku.

RelatedNames:

Barbara Chlebowska ; Andrzej Wejland

Subject and Keywords:

wieś ; dzieci ; śmierć ; umieranie ; obrządek pogrzebowy ; wierzenia ludowe ; rola dziecka w kulturze ; dzieciństwo ; śmierć w kulturze Zachodu ; ryty przejścia ; obrzędy związane ze śmiercią ; stosunek dzieci do śmierci ; praktyki związane z pogrzebem ; wierzenia dotyczace życia pozagrobowego

Temporal coverage:

Polska ; Łódź ; woj. łódzkie

Spatial coverage:

ca. 0-2000

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; etnologia ; antropologia kulturowa

ResearchProblems:

sposoby postrzegania śmierci przez dzieci; zakres uczestnictwa w obrządku pogrzebowym przez dzieci

SocialCategories:

dzieci ; dzieci wiejskie

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

„Praca (…) jest efektem mojego zainteresowania problematyką śmierci. Zagadnienie to postanowiłam ująć przez pryzmat wyobrażeń i doświadczeń pewnej grupy uczestników kultury (…). Grupą tą są dzieci. Interesuje mnie zakres uczestnictwa w obrządku pogrzebowym, jaki dla małego człowieka przewiduje kultura współczesnej wsi. Moja praca dotyczyć będzie jednak przede wszystkim postrzegania zjawiska śmierci przez dziecko oraz związanych z nimi wierzeń i wyobrażeń funkcjonujących w jego świadomości, a także ich źródeł. Widzenie śmierci charakterystyczne dla najmłodszych postaram się skonfrontować z widzeniem śmierci, jakie za typowe dla dorosłych uznaje antropologia wspomagana przez inne nauki o człowieku i kulturze”, s. 4.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp;2. Część pierwsza; 2.2. Rozdział pierwszy; 2.2.1. Kształtowanie się wzorca śmierci w kulturze Zachodu; 2.2.2. Tło dziecięcych wierzeń i wyobrażeń; 2.3. Rozdział drugi;2.3.1. Obrzędy związane ze śmiercią jako ryty przejścia;2.3.2. Tło dziecięcych wierzeń i wyobrażeń;2.4. Rozdział trzeci;2.4.1. Specyfika i kształtowanie się dziecięcego widzenia śmierci;3. Część druga;3.1. Wprowadzenie;3.2. Rozdział pierwszy;3.2.1. Umieranie w oczach dziecka;3.3. Rozdział drugi;3.3.1. Okres mediany w oczach dziecka;3.4. Rozdział trzeci; 3.4.1. Pogrzeb i miejsca ostatecznego pobytu w oczach dziecka; 4. Zakończenie; 5. Bibliografia; 6. Aneks"

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2000

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Uniwersytet Łódzki

Additional information:

ARCHIWUM NAUKOWE Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, pok. 223, e-mail: etnoarchiwum@uni.lodz.pl, tel.: (042) 635-61-62

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

badania pojedyncze; badania terenowe; 12 wywiadów z dziećmi zamieszkującymi trzy wsie w województwie łódzkim w wieku 4,5-12 lat; rozmowy z rodzicami badanych dzieci

×

Citation

Citation style: