Title:

"Młodzi dorośli – wzory mobilności społecznej w okresie transformacji systemowej na przykładzie mieszkańców miasta średniej wielkości."

NumberOfPages:

311

Creator:

Magdalena Rek-Woźniak, stopień doktora uzyskała w 2012 r. Adiunkt w Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych UŁ

Subject and Keywords:

nierówności społeczne ; transformacja systemowa ; mobilność społeczna ; młodzi dorośli ; projekt PROFIT ; status społeczny

Temporal coverage:

Polska ; Tomaszów Mazowiecki

Spatial coverage:

ca. 2006-2007

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia

ResearchProblems:

Jakie są wzory międzygeneracyjnych przemieszczeń młodych dorosłych mieszkańców miasta średniej wielkości w strukturze wykształcenia i społeczno-zawodowej; jakie są główne kierunki przemieszczeń; czy istnieje związek pomiędzy poziomem osiągnięć młodych dorosłych mieszkańców miasta średniej wielkości w wymiarze wykształcenia i położenia społeczno-zawodowego a ich dojrzałością społeczną; w jakich sposób wykształcenie i zawód różnicują aktywność zawodową młodych dorosłych; jak przebiegają biografie młodych dorosłych mieszkańców miasta średniej wielkości z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym ze względu na pokonanych przez nich dystans społeczny wobec rodziców; w jaki sposób płeć różnicuje wzory przemieszczeń młodych dorosłych mieszkańców średniego miasta w strukturze zawodowej i wykształcenia, a także w zakresie społecznej dojrzałości

SocialCategories:

młodzi dorośli

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Celem pracy jest odtworzenie wzorów mobilności społecznej młodych dorosłych mieszkańców średniego polskiego miasta w warunkach zmiany społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii osób wywodzących się z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym.

Table of contents:

zawiera: 1. Wstęp; Rozdział 1: Mobilność społeczna w refleksji socjologicznej; Rozdział 2: Zmiana społeczna a uwarunkowania mobilności społecznej; Rozdział 3: Mobilność społeczna w perspektywie przebiegu życia; Rozdział 4: Metodologiczne podstawy badań; Rozdział 5: Młodzi dorośli mieszkańcy miasta średniej wielkości – opis statystyczny mobilności międzygeneracyjnej; Rozdział 6: Biografie młodych dorosłych z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym; Zakończenie; Aneksy; Aneks 1. Kwestionariusz wywiadu; Aneks 2: Dyspozycje do wywiadu swobodnego; Aneks 3: Lista respondentów w wywiadach swobodnych; Bibliografia

Object type:

praca doktorska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2012

Creation date:

2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

częściowa

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego

Additional information:

Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź e-mail: archiwum@uni.lodz.pl dararch@uni.lodz.pl tel. (48 42) 635 57 26

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

W pracy doktorskiej autorka referuje wyniki badań dotyczące wzorów mobilności społecznej młodych dorosłych z miasta średniej wielkości w Polsce (Tomaszów Mazowiecki). Grupę wyszczególnioną w ramach badania stanowiły osoby wywodzące się z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Badania przeprowadzano w latach 2006-2007 na próbie wyselekcjonowanej metodami losowo-warstwową oraz analizy danych surveyowych. Próba wylosowana w oparciu o pierwszą metodę liczyła 1750 osób, z czego 743 osoby poddały się badaniu. W przypadku osób wywodzących się z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym i spełniających kryteria postawione przez autorkę, udało się wyselekcjonować 88 osób, z czego 41 osób zgodziło się na udział w wywiadach pogłębionych.

×

Citation

Citation style: