Object structure
Title:

"Zmiana struktury i funkcji domu wiejskiego okolic Głuchowa"

NumberOfPages:

154

Creator:

Grażyna Ewa Karpińska - prof. Uniwersytetu Łódzkiego dr hab.; Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, kierownik Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej Antropologia miasta.; Zainteresowania naukowe: antropologia w mieście, antropologia przestrzeni, antropologia codzienności, kulturowe zróżnicowanie krajów byłej Jugosławii, cyfrowe archiwa, dokumentacja przeszłości. Link do strony: http://www.etnologia.uni.lodz.pl/instytut/pracownicy/g-e-karpinska/

Subject and Keywords:

wieś ; dom ; zamieszkiwanie ; wnętrze domu ; funkcje domu ; struktura domu ; dom wiejski

Temporal coverage:

gmina Głuchów

Spatial coverage:

1974-1976

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; etnologia

ResearchProblems:

Rozwój programu mieszkalnego i wiążące się z nim funkcje poszczególnych pomieszczeń; Elementy wyposażenia wnętrza domu wiejskiego okolic Głuchowa; Czynniki rozwoju wnętrza domu wiejskiego okolic Głuchowa

SocialCategories:

mieszkańcy wsi okolic Głuchowa

ResearchFields:

dom

Abstract:

Tematem pracy magisterskiej jest zmiana struktury i funkcji domu wiejskiego w latach 70. XX wieku. Praca zawiera trzy główne części: pierwsza przedstawia poddany eksploracji teren, druga zapoznaje czytelnika z charakterystycznym dla wybranych wsi typowym domem mieszkalnym, zaś trzecia prezentuje zmiany jakie zaszły w kontekście układu wnętrz, sposobu rozstawiania mebli i dekoracji, funkcji użytkowo-gospodarczych, higienicznych, rekreacyjnych, związanych z kultem religijnym i obrzędowością oraz estetycznych. Praca powstała na podstawie danych pozyskanych w toku projektu badawczego zrealizowanego w lipcu 1976 roku, obejmującego wyniki kwestionariuszy (wykonanych na podstawie L. Dubiel "Wnętrze domu chłopskiego" (dostęp: Archiwum Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w Łodzi), obserwacji oraz analizy danych zastanych. Autorka skorzystała również z wyników badań terenowych z 1974 roku dotyczących budownictwa i wnętrza mieszkalnego domu wiejskiego okolic Głuchowa.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. Charakterystyka regionu i badanych wsi; 2. Struktura i funkcje wnętrza mieszkalnego; 3. Zmiany struktury i funkcji wnętrza mieszkalnego; 4. Zakończenie; 5. Aneks; 6. Wykaz wykorzystanych źródeł i literatury

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Relation:

Kwestionariusz: Ludowe budownictwo i wnętrze ; Kwestionariusz: Struktura i funkcje domu wiejskiego ; Kwestionariusz: Zmiany funkcji domu mieszkalnego ; Kwestionariusz: Zmiany funkcji domu na wsi ; Kwestionariusz: Obrzędy rodzinne ; Kwestionariusz: Obrzędy doroczne św. Łucji-Śródpoście ; Kwestionariusz: Obrzędowość doroczna Śródpoście-Adwent

Next title:

Kwestionariusz: Ludowe budownictwo i wnętrze

Is part of:

Zmiana struktury i funkcji domu wiejskiego okolic Głuchowa

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

1977

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1974-1977

Area Range of document creation:

Łódź

ResearchInfo:

Praca powstała na podstawie danych pozyskanych w toku projektu badawczego zrealizowanego w lipcu 1976 roku, obejmującego wyniki kwestionariuszy (wykonanych na podstawie L. Dubiel "Wnętrze domu chłopskiego" (dostęp: Archiwum Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej w Łodzi), obserwacji oraz analizy danych zastanych. Autorka skorzystała również z wyników badań terenowych z 1974 roku dotyczących budownictwa i wnętrza mieszkalnego domu wiejskiego okolic Głuchowa.

×

Citation

Citation style: