Object structure

Title:

"Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim"

NumberOfPages:

165

Creator:

Agnieszka Bartczak (?-?) absolwentka etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Studia ukończyła w 2001 roku. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku specjalisty w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego

RelatedNames:

Władysław Baranowski

Subject and Keywords:

antropologia codzienności ; codzienność ; życie codzienne ; wizerunki święte ; obrazy religijne ; ikonografia ; obraźnicy

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 1801-2001

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia religii ; antropologia wsi

ResearchProblems:

historia świętych wizerunków w malarstwie oraz w grafice ludowej; przekształcenia zachodzące w kulturze XIX oraz XX wieku, które wpłynęły na losy obrazów (zmiany w ikonografii oraz źródłach zakupu świętych wizerunków); funkcje pełnione przez obraz w kulturze tradycyjnej oraz współczesnej; święte wizerunki w katolicyzmie; zmiany jakie zaszły w podejściu różnych pokoleń do świętych wizerunków

SocialCategories:

mieszkańcy wsi

ResearchFields:

praktyki religijne i quasi-religijne

Abstract:

„Celem mojej pracy (…) jest ukazanie znaczenia jakie miały i mają do chwili obecnej święte wizerunki dla mieszkańców wsi. (…) Zadaniem mojej pracy jest naświetlenie obecnej sytuacji świętych wizerunków na polskiej wsi oraz w jaki sposób zmieniła się ona, w porównaniu do minionego okresu? Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich opisałam historię świętych wizerunków w malarstwie oraz w grafice ludowej. W rozdziale tym zawarłam także zagadnienia z zakresu ikonografii. Drugi rozdział dotyczy przekształceń zachodzących w kulturze XIX oraz XX wieku, które wpłynęły na losy obrazów. Opisuję tu między innymi zmiany w ikonografii oraz źródłach zakupu świętych wizerunków. W trzecim rozdziale przedstawiłam sytuację obrazu odnośnie religii katolickiej jak i poszczególne funkcje pełnione przez obraz w kulturze tradycyjnej oraz współczesnej”, s. 3-4.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. Rozdział I. Malarstwo i grafika ludowa; 3. Rozdział II. Święte wizerunki występujące na polskiej wsi.; 4. Rozdział III. Funkcje świętych wizerunków; 4.1. Obraz a religia katolicka; 4.2. Funkcja kultowaFunkcja magiczna; 4.3. Funkcja społeczna; 4.4. Funkcja estetyczna; 5. Zakończenie; 6. Spis ilustracji; 7. Indeks informatorów; 8. Bibliografia

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Relation:

Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - dialog A ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - Dialog B ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - Dialog C ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - Dialog F ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - Rozmowa A ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - Rozmowa B ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - Rozmowa C ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - Rozmowa D ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - Rozmowa E ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - Rozmowa F ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - Rozmowa G ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - Rozmowa H ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad A ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad B ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad C ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad D ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad E ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad F ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad G ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad H ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad I ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad J ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad K ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad L ; Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - wywiad M

Next title:

Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim - dialog A

Is part of:

Święte wizerunki we współczesnym środowisku wiejskim

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2001

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

ARCHIWUM NAUKOWE Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ

Additional information:

ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź, pok. 223, e-mail: etnoarchiwum@uni.lodz.pl, tel.: (042) 635-61-62

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

badania pojedyncze; wywiady z mieszkańcami wsi z byłego zaboru rosyjskiego; 28 wywiadów z osobami zróźnicowanymi pod względem wieku