Object structure
Title:

"Warszawa jako przedmiot etnografii wielozmysłowej. Targówek_2"

NumberOfPages:

5

Creator:

Bogna Kietlińska (ur. 1983) - doktor nauk społecznych, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etnografią wielozmysłową i badaniami miejskimi. Członek zespołów badawczych m.in. w projektach: „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, „Niewidzialne Miasto”, „GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury”, „Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”, czy „Praktyki kulturowe klasy ludowej”. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”. 

RelatedNames:

Barbara Fatyga (promotor) ; Marek Krajewski (recenzent) ; Robert Olszewski (recenzent)

Subject and Keywords:

etnografia wielozmysłowa ; geografia sensualna ; przestrzeń ; miejsce ; fenomenologia ; zmysły ; węch ; wzrok ; słuch ; dotyk ; czucie ; smak ; ucieleśnienie ; umiejscowienie ; środowisko ; krajobraz ; polisensoryczność ; mapa zmysłów ; kartografia ; mapa tematyczna ; pamięć ; pamięć miejsca ; pamięć przestrzenna

Temporal coverage:

Warszawa ; Polska

Spatial coverage:

XXw. - XXIw.

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia miasta ; socjologia przestrzeni ; antropologia zmysłów

ResearchProblems:

"Jak wygląda Warszawa, gdy przestaniemy ją postrzegać tylko za pomocą wzroku?; jaka jest wielozmysłowa strona Warszawy?; jaką rolę odgrywają zmysły w sposobie odbierania i opisywania Warszawy przez jej mieszkańców?; czy badani są świadomi udziału poszczególnych zmysłów w konstruowaniu ichwłasnej wizji miasta (dyskursywna świadomość roli zmysłów)?; czym jest geografia sensualna w kontekście Warszawy?; jak można opisać związek pomiędzy pamięcią miejsca i doświadczeniami zmysłowymi na przykładzie Warszawy?"

SocialCategories:

mieszkańcy Warszawy

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Chciałam się dowiedzieć jaką rolę odgrywają zmysły w sposobie odbierania i opisywania Warszawy przez jej mieszkańców a także stworzyć wielozmysłową diagnozę przestrzeni Warszawy. Na przykładzie stołecznej przestrzeni interesowała mnie także relacja pomiędzy pamięcią miejsca i doświadczeniami zmysłowymi oraz sposoby jej werbalizowania. Ponieważ prowadzone przeze mnie badania miały charakter eksploracyjny a nie zasięgowy, kluczowe było zgromadzenie reprezentatywnego z punktu widzenia pytań badawczych materiału oraz wypracowanie konkretnej propozycji metodologicznej na każdym z etapów badania. Przeprowadzone przeze mnie badania oraz otrzymane wyniki, pozwalają na wytyczenie dwóch tropów interpretacyjnych. Pierwszy z nich oparty jest na odwiecznej opozycji między naturą i kulturą i dotyczy miejsca przyrody w przestrzeni miejskiej, drugi natomiast u podstaw konstruowania miejskiego krajobrazu sytuuje kategorię pamięci.

Table of contents:

zawiera: 1. Wstęp; 2. CZĘŚĆ I: Teoria; zmysły; miasto; etnografia wielozmysłowa; geografia sensualna; 3. CZĘŚĆ II: Metody zbierania danych; kryteria doboru próby badawczej; metody zbierania danych oraz charakterystyka badanych; 4. CZĘŚĆ III: Metody i wyniki analizy danych; Uwagi wprowadzające; 20 zdań o mieście – metoda pola semantycznego; 20 zdań o mieście – wyniki; mapy mentalne miasta – analiza wizualna; mapy mentalne miasta – analiza treści; analiza treści rozmów o mapach mentalnych miasta i wywiadów eksperckich; analiza materiału zgromadzonego podczas spacerów po Warszawie; analiza dzienników doświadczeń zmysłowych; 5. CZĘŚĆ IV: Zakończenie; pamięć miasta; 6. Aneks

Object type:

transkrypcja wywiadu

Language:

polski

Relation:

Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 1.architekt ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 2.badacz literatury ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 3.badacz Warszawy ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 4.fotograf ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 5.fotograf2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 6.kierowca autobusu ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 7.matka z małymi dziećmi ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 8.miłośniczka galerii handlowych ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 9.motorniczy ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 10.muzyk ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 11.muzyk2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 12.niewidoma ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 13.niewidomy ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 14.operator ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 15.osoba na wózku ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 16.parkourowiec ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 17.pisarz ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 18.przewodnik ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 19.przewodnik NW ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. 20.taksówkarz ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Bemowo_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Bemowo_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Białołęka_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Białołęka_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Bielany_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Bielany_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Mokotów_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Mokotów_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Mokotów_3 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Ochota_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Ochota_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Praga Poludnie_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Praga Południe_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Praga Północ_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Praga Północ_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Rembertów_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Rembertów_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Śródmieście_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Śródmieście_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Targówek_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Ursus_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Ursus_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Ursynów_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Ursynów_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Wawer_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Wawer_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Wesoła_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Wesoła_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Wilanów_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Wilanów_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Włochy_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Włochy_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Wola_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Wola_2 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Żoliborz_1 ; Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Żoliborz_2

Next title:

Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Ursus_1

Previous title:

Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej. Targówek_1

Is part of:

Warszawa jako przedmiot badań etnografii wielozmysłowej

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2015

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Okres ochrony autorskich praw majątkowych wygasł

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Prac Dyplomowych UW

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania przeprowadzono w latach 2012–2014; badania pojedyncze; badania jakościowe; etnografia wielozmysłowa; badanie audiosfery; teoria ugruntowana; podejście fenomenologiczne; inspiracja estetyką; nawiązanie do książki Arnolda Berleanta „Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka”; inspiracja językoznawstwem kognitywnym; dobór próby metodą kuli śniegowej; celowy dobór próby; wywiady eksperckie; metoda zdań niedokończonych; mapa mentalna; spacery etnograficzne; dzienniki badawcze; paradygmat badań interpretatywnych; teorie Jean-Claude Kauffmana, Paula Connertona

×

Citation

Citation style: