Title:

"Między rodziną a lokalną społecznością. Sprawstwo w biografiach kobiet wiejskich"

NumberOfPages:

99

Creator:

Zofia Włodarczyk

RelatedNames:

Syliwa Urbańska (promotor) ; Wiesława Kozek (recenzent)

Subject and Keywords:

sprawstwo ; kobiety wiejskie ; etnografia wsi ; Ruth Lister ; Fritz Schütze ; metoda biograficzna ; wywiad narracyjny ; punkt zwrotny ; gender

Temporal coverage:

Polska ; województwo mazowieckie ; gmina wiejska

Spatial coverage:

2010-2013

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia wsi

ResearchProblems:

sprawstwo kobiet wiejskich; identyfikacja „mapy sprawczości” kobiet mieszkających na wsi, zarówno w wymiarze kolektywnym, jak i indywidualnym; w jakich momentach życia następuje załamanie oraz wzbudzenie się sprawstwa?; jakie zewnętrzne i wewnętrzne wydarzenia oraz aktorzy społeczni mają wpływ na kształtowanie się różnych form sprawstwa w wymiarze jednostkowym i kolektywnym; W jaki sposób formy te na siebie wpływają?

SocialCategories:

kobiety ; kobiety z terenów wiejskich

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Praca podejmuje problematykę sprawstwa kobiet wiejskich. Jej zasadniczym celem jest zaprezentowanie szerokiego wachlarza aktywności kobiet mieszkających na wsi zarówno na poziomie indywidualnych biografii, jak i na poziomie społeczności lokalnej. Praca bazuje na biografistycznych analizach narracji oraz obserwacji etnograficznej prowadzonej w latach 2010-2013. Analiza zebranego materiału empirycznego prowadzi do postawienia tezy o dużym i różnorodnym zaangażowaniu kobiet wiejskich w życie społeczności lokalnej. Zastosowanie analizy biografistycznej Fritza Schützego oraz teorii punktów zwrotnych Anselma Straussa pozwala wyodrębnić wydarzenia i okresy, które mają wpływ na wzrost i spadek sprawstwa w poszczególnych obszarach życia rozmówczyń. Jednocześnie, podjęta zostaje dyskusja z modelem sprawstwa ludzi biednych zaproponowanym przez Ruth Lister. Zebrany materiał empiryczny udowadnia, że doświadczenia w nim zawarte nie mogą być traktowane jako uniwersalne dla wszystkich ubogich.

Table of contents:

Zawiera: Wprowadzenie; 1. Inspiracje teoretyczne; 2. Socjolog na wsi. Między metodą etnograficzną a wywiadami biograficznymi; 3. Od gospodyni domowej do lokalnej działaczki. Analiza narracji; 4. W domu, na polu, w Urzędzie. Sprawstwo w wiejskiej rzeczywistości; Zakończenie

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2013

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania przeprowadzone w latach 2010–2013, analiza biografistyczna Fritza Schützego; teoria punktów zwrotnych Anselma Straussa; model sprawstwa ludzi biednych Ruth Lister; badania jakościowe; obserwacja uczestnicząca, rozmowy nieformalne; wywiady biograficzne; wywiady pogłębione z ekspertami; notatki pamięciowe; celowy dobór próby; metoda biograficzna; wywiad narracyjny; analiza kontrastowa biografii; sprawstwo kobiet wiejskich

×

Citation

Citation style: