Title:

"Postrzeganie kultury przez dzieci"

NumberOfPages:

144

Creator:

Aleksandra Zalewska-Królak - doktorantka ISNS UW, członkini Zespołu Węzła Centralnego Sieci Badawczej OŻK (od 2012 r.). Zajmuje się Słownikiem, w tym tłumaczeniami z hiszpańskiego.

RelatedNames:

Barbara Fatyga (promotor) ; Barbara Lewenstein (recenzent)

Subject and Keywords:

kultura ; dziecko ; szkoła ; uczeń ; klasa ; dzikus ; savoir-vivre ; badania jakościowe ; wywiad grupowy

Temporal coverage:

Warszawa

Spatial coverage:

2015-2016

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia kultury

ResearchProblems:

Czy kultura pozbawia ludzi wolności i jeśli tak, to jakiego typu wolności?; Co kryje się pod pojęciem „kultura”?; Jak ją postrzegają dzieci?; Jaki wpływ ma na to szkoła?; Czy kultura jest potrzebna?

SocialCategories:

dzieci ; uczniowie ; uczniowie szkół podstawowych

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Praca powstała na podstawie badań jakościowych na temat postrzegania kultury przez dzieci, przeprowadzonych w wybranych warszawskich szkołach podstawowych. Badanymi byli uczniowie klas II i V. Materiał zebrany za pomocą obserwacji, dziennika badacza, wywiadów grupowych oraz dokumentacji fotograficznej oferty kulturalnej został zanalizowany za pomocą programu QDA Miner. Głównymi pytaniami badawczymi pracy były: sposób definiowania kultury i człowieka kulturalnego przez dzieci oraz argumenty dysputy dotyczącej kwestii: czy kultura jest potrzebna?

Table of contents:

Zawiera: Wstęp; Rozdział 1; 1.1 Krótka historia dzieciństwa; 1.2 Funkcja kultury w kształtowaniu człowieka; 1.3 Szkoła jako ideologiczny aparat państwowy; Rozdział II Metodologia; 2.1 Zakres czasowy badania; 2.2 Dobór próby; 2.3 Techniki zbierania danych; 2.4 Techniki analizy materiału wytworzonego; Rozdział 3 Przebieg badania; 3.1 Ustalanie tematu; 3.2 Planowanie badań i prowadzenie wywiadów; 3.3 Transkrypcja; 3.4 Analizowanie wyników; 3.5 Weryfikacja; 3.6 Spisywanie raportu końcowego; Rozdział 4 Charakterystyka terenu badawczego; 4.1 Obserwacje własne; Rozdział 5 Analiza materiału badawczego; 5.1 Czym jest kultura? Pierwszy etap badania; 5.2 Kim jest człowiek kulturalny? Drugi etap badania; 5.3 Mały dzikus; 5.4 Czy kultura jest potrzebna? Trzeci etap badania

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2016

Creation date:

2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Prac Dyplomowych UW

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania w Warszawie; badania pilotażowe; wywiady eksperckie; obserwacja; dziennik badacza; wywiady grupowe; analiza dokumentacji fotograficznej oferty kulturalnej; program do analizy danych QDA Miner; celowy dobór próby; jednostką badawczą klasa szkolna; wieloetapowy proces doboru próby; II i V klasa szkoły podstawowej; 14 zogniskowanych wywiadów grupowych; triangulacja metod badawczych; analiza pola semantycznego; program IHMC Cmap Tools; savoir-vivre; relatywizm kulturowy; heterogoniczność kulturowa; kultura; codzienność; sztuka; norma; człowiek kulturalny

×

Citation

Citation style: