Title:

"Elity popkultury – na przykładzie fryzjerów-stylistów"

NumberOfPages:

122

Creator:

Maria Wierzbicka (1983 - ) Socjolożka ze specjalizacją antropologia współczesności, absolwentka Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich przy ISNS UW, Gender Studies w  IBL PAN oraz studium psychologii procesu. Badaczka jakościowa, brała udział w  wielu projektach badawczych, m. in. koordynowała badania prowadzone w  slumsie Mathare w  Nairobi. W  Centrum Cyfrowym koordynowała ewalucję pilotażowej edycji programu MegaMisja, a  obecnie koordynuje trzyletni projekt “Digitalizacja zasobów w  polskich instytucjach kultury – ewaluacja”.

RelatedNames:

Barbara Fatyga (promotor) ; Magdalena Dudkiewicz (recenzent)

Subject and Keywords:

elita ; elitarność ; elita popkultury ; kultura popularna ; fryzjer-stylista ; aktor społeczny ; spektakl ; interakcje

Temporal coverage:

Warszawa

Spatial coverage:

2005-2007

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia kultury

ResearchProblems:

jaki sposób fryzjerzy-styliści kreują swoją elitarność?; co wpływa na ich wizerunek?; dlaczego można ich uznać ich za elitę popkultury?

SocialCategories:

fryzjerzy-styliści ; klienci fryzjerów

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy są elity popkultury, analizowane na przykładzie fryzjerów-stylistów. W swoich rozważaniach skupiam się przede wszystkim na sposobach, w jakie fryzjerzy kreują swoją elitarność - m.in. poprzez prezentacje i autoprezentacje w mediach. W kolejnych rozdziałach przedstawiam - zarys teorii elit, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Thorsteina Veblena, Joségo Ortegi y Gasseta oraz Charlesa Wrighta Millsa, które stanowiły dla mnie istotny punkt odniesienia w trakcie analizy zebranego materiału badawczego (rozdział I), metodologię badań (rozdział II), analizę i interpretację wyników badań (rozdział III), a wreszcie, w ostatniej części pracy (rozdział IV), przedstawiam zarys koncepcji elit popkultury.

Table of contents:

Zawiera: Słowo wstępne; Rozdział 1 Teoretyczne podstawy; Rozdział 2 Metodologia; 2.1 Przebieg badań; 2.2 Analiza materiałów badawczych; Rozdział 3 Analiza i interpretacja wyników badań; 3.1 Scena; 3.2 Strefy fasadowe; 3.3 Fryzjerzy-aktorzy społeczni; 3.4 Autoprezentacje wyników; 3.5 Autoidentyfikacja fryzjerów; 3.6 Autoprezentacja i autoidentyfikacja ukryta; 3.7 Kategoria „My”; 3.8 Kategoria „Oni”; 3.9 Kategoria „Oni to też My”; 3.10 Spektakle; 3.11 Fryzjer – zawodowa sława czy artysta; 3.12 Zawodowa sława; 3.13 Fryzjer-artysta; 3.14 Analiza ikonograficzna; Rozdział 4 Wnioski i podsumowanie

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2007

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Prac Dyplomowych UW

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

badania jakościowe; badania indywidualne; badania terenowe od grudnia do stycznia 2006; obserwacja uczestnicząca; obserwacja ukryta; wywiady swobodne; analiza artykułów internetowych i prasowych (od listopada 2005 do maja 2007); dziennik badacza; metodologia teorii ugruntowanej; inwentarz motywów Barbary Fatygi; analiza pól semantycznych Régine Robin; inwentarz Ja-My-Oni; analiza ikonograficzna; „Człowiek w teatrze życia codziennego”; Erving Goffman; zarys teorii elit; teoria klasy próżniaczej; Thorstein Veblen; „Bunt mas”; , José Ortega y Gasset; „Elita władzy”; C.W. Mills

×

Citation

Citation style: