Title:

"Praktyki kulturalne kawalerów mazowieckiej wsi"

NumberOfPages:

141

Creator:

Kaja Rożdżyńska-Stańczak

RelatedNames:

Barbara Fatyga (promotor) ; Wojciech Pawlik (recenzent)

Subject and Keywords:

wieś ; religia ; rodzina ; praca ; zwierzęta ; społeczność lokalna ; zdrowie ; bycie kawalerem

Temporal coverage:

wieś mazowiecka

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

analiza umiejscowionych w czasie i przestrzeni praktyk kulturalnych oraz stosunku, jaki mają do nich badani przeze mnie kawalerowie

SocialCategories:

kawalerowie ; mężczyźni ; mieszkańcy wsi

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Praca powstała na podstawie badań terenowych poświęconych kawalerom wiejskiej, mazowieckiej gminy. W tym celu wykorzystałam koncepcje praktyk kulturalnych, środowiska lokalnego, orientacji temporalnych, a jako podstawę podejścia badawczego przyjęłam symboliczny interakcjonizm. Materiał zbierałam korzystając z technik obserwacji, dziennika badacza i wywiadów (w tym wywiadu fotograficznego). Do analizy danych posłużyło mi zmodyfikowane narzędzie - Mapy Mojego Świata.

Table of contents:

Zawiera: Wstęp; Rozdział 1 Teoretyczne ramy badania; Rozdział 2 Metodologia; 2.1 Zakres czasowy badania; 2.2 Dobór próby; 2.3 Techniki zbierania danych; 2.4 Techniki analizy danych; Rozdział 3 Przebieg badania; Rozdział 4 Charakterystyka miejsca przeprowadzenia badania; Rozdział 5 Wyniki analizy Mapy Mojego Świata; 5.1 Czas; 5.2 kobiety jako partnerki; 5.3 Kościół i praktyki religijne; 5.4 Miejsce zamieszkania/gospodarstwo; 5.5 Młodzież i dzieci; 5.6 Natura i otoczenie; 5.7 Okolica – miejsca spotkań jako ważne punkty; 5.8 Państwo; 5.9 Potrzeby podstawowe; 5.10 Praca; 5.11 Rodzina; 5.12 Społeczność lokalna i wzajemna pomoc; 5.13 Śmierć; 5.14 Środki masowego przekazu i sprzęt elektroniczny; 5.15 Zdrowie; 5.16 Zima i święta; 5.17 Zwierzęta; Podsumowanie

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2015

Creation date:

2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Prac Dyplomowych UW

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

badania pojedyncze; badania z partnerem; dwuletnie badania terenowe; badania sierpień 2013–grudzień 2014; 195 stronicowy dziennik badawczy; wywiady biograficzne; wywiady swobodne; obserwacja; analiza zdjęć; wywiad fotograficzny; 114 zdjęć; triangulacja technik badawczych; mapowa technika analizy materiału; kawalerowie; alkohol; praktyki kulturalne; środowisko lokalne; interakcjonizm symboliczny; narzędzie Mapy Mojego Świata

×

Citation

Citation style: