Title:

"Street art. Socjologiczna analiza zjawiska"

NumberOfPages:

121

Creator:

Bogna Kietlińska (ur. 1983) - doktor nauk społecznych, historyk sztuki, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień zajmuje się socjologią wizualną, etnografią wielozmysłową i badaniami miejskimi. Członek zespołów badawczych m.in. w projektach: „Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur”, „Niewidzialne Miasto”, „GIS Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury”, „Konstrukcja narzędzi do autoewaluacji Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, „Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury”, czy „Praktyki kulturowe klasy ludowej”. Współautorka i współredaktorka książki Zakładu Metod Badania Kultury pt. „Praktyki badawcze”. 

RelatedNames:

Barbara Fatyga (promotor) ; Marcin Sińczuch (recenzent)

Subject and Keywords:

street art ; streetartowiec ; przestrzeń publiczna ; miasto ; ulica ; sztuka ulicy ; artysta ulicy ; odbiorca ; szablon ; vlepka ; graffiti

Temporal coverage:

Warszawa ; Poznań

Spatial coverage:

2007-2008

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia sztuki ; antropologia sztuki ; socjologia miasta

ResearchProblems:

Czym jest street art?; Czy możemy traktować street art jako sztukę? Jakie są motywy działania autorów? Stworzenie kompletnego obrazu street artu

SocialCategories:

streetartowcy ; twórcy sztuki ulicy

ResearchFields:

reprodukowanie i wytwórczość

OtherTags:

W pracy znajdują się 34 ilustracje przedstawiające street art.

Abstract:

Zasadniczym przedmiotem mojego zainteresowania w niniejszej pracy magisterskiej jest zjawisko street artu określanego także mianem sztuki ulicy. Zostało ono poddane analizie socjologicznej. Pierwsze dwa rozdziały dotyczą historii street artu, zarówno na gruncie zachodnim, jak i na terenie Polski. Rozdział trzeci pozwoli czytelnikowi zapoznać się z metodologią, którą zastosowałam podczas badań empirycznych oraz z wybranymi przeze mnie technikami analizy zgromadzonych danych. W kolejnej części zostały przedstawione bardzo istotne dla tej pracy pojęcia przestrzeni publicznej oraz ulicy. Rozdział piąty stanowi natomiast prezentację wyników otrzymanych na drodze analizy zebranych informacji.

Table of contents:

Zawiera: Wstęp; Rozdział 1. Co to jest Street art., czyli historia zjawiska; Rozdział 2. Street art po polsku; Rozdział 3. Metodologia; Rozdział 4. Przestrzeń publiczna, ulica; Rozdział 5. Prezentacja i omówienie wyników analizy zebranego materiału; Zakończenie

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2008

Creation date:

2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Prac Dyplomowych UW

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania 2007–2008; 11 wywiadów swobodnych; kwestionariusz załączony do pracy; analiza pól semantycznych; Regine Robin; TST; Test Dwudziestu Stwierdzeń; Manfred Kuhn; badania przestrzeni publicznej; idea; funkcja; komunikacja; urbanistyka; fotografie; street art; 34 ilustracje; nadawca sztuki

×

Citation

Citation style: