Title:

"Młodzi polscy imigranci pracujący w Londynie. Analiza socjologiczna"

NumberOfPages:

91+4

Creator:

Anna Magdalena Szkurłat- absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu

Subject and Keywords:

imigracja ; Londyn ; migracja ; globalizacja ; modernizacja ; integracja europejska ; rynek pracy ; strategie adaptacyjne

Temporal coverage:

Londyn

Spatial coverage:

2004

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia migracji

ResearchProblems:

Codzienne życie i funkcjonowanie młodych Polaków mieszkających w Londynie; Interpretacja własnej sytuacji przez młodych Polaków mieszkających w Londynie

SocialCategories:

młodzi Polacy mieszkający w Londynie

ResearchFields:

mobilność

Abstract:

Praca magisterska poświęcona jest analizie socjologicznej sytuacji młodych Polaków zamieszkujących Londyn. Składa się z trzech zasadniczych części: teoretycznej przybliżającej dorobek nauk społecznych w dziedzinie głównych tendencji (globalizacja i modernizacja) charakterystycznych dla współczesnego społeczeństwa polskiego i europejskiego oraz danych związanych z polskimi migracjami do Wielkiej Brytanii, metodologicznej - prezentującej cel, problemy, a także wykorzystane metody i techniki i analizy pozyskanych danych między innymi: motywów wyjazdu badanych, ich sytuacji na rynku pracy w Polsce i w Wielkiej Brytanii, pracy i odpoczynkowi, edukacji, kręgom towarzyskim, strategiom działania na emigracji. Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy były dane pozyskane w toku projektu badawczego obejmującego 25 indywidualnych wywiadów pogłębionych z młodymi imigrantami polskiego pochodzenia, którzy zamieszkują w Londynie.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wprowadzenie; 2. Współczesny świat, Europa, Polska. Globalizacja i modernizacja; 3. Migracja; 4. Historia emigracji Polaków; 5. Polacy w Wielkiej Brytanii; 6. Tło teoretyczne; 7. Metody i techniki badań; 8. Integracja europejska - prognozy i ustalenia; 9. Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy w Polsce; 10. Warunki zatrudnienia i legalizacji pobytu Polaków w Wielkiej Brytanii przed integracją europejską; 11. Czas przeprowadzenia badań. Charakterystyka osób badanych; 12. Motywy wyjazdu; 13. Podstawowe sfery funkcjonowania Polaków w Londynie; 14. Ocena pobytu w Londynie; 15. Integracja z Unią Europejską w perspektywie badanych; 16. Zakończenie; 17. Bibliografia

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2004

Creation date:

14.11.2017

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

2004

Area Range of document creation:

Londyn

ResearchInfo:

Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy były dane pozyskane w toku projektu badawczego obejmującego 25 indywidualnych wywiadów pogłębionych z młodymi imigrantami polskiego pochodzenia, którzy zamieszkują w Londynie.

×

Citation

Citation style: