Title:

"Założenia teoretyczne i metody politycznego oddziaływania prasy gadzinowej wydawanej w języku polskim (na podstawie Ilustrowanego Kuriera Polskiego)"

NumberOfPages:

66+5

Creator:

Jerzy Lorek - absolwent socjologii na UAM w Poznaniu

Subject and Keywords:

prasa gadzinowa ; propaganda ; prasa imperialistyczno-kapitalistyczna ; rasizm ; Ilustrowany Kurier Polski ; herrenvolk ; reżim

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

1940-1945

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia polityki

ResearchProblems:

Metody i sposoby wykorzystywane w prasie niemieckiej wydawanej w języku polskim w celach propagandy na rzecz polityki zaborczej i eksterminacyjnej w Generalnej Guberni na przykładzie <<Ilustrowanego Kuriera Polskiego>>.

SocialCategories:

Polacy

ResearchFields:

praktyki medialne

Abstract:

Praca magisterska poświęcona jest opisowi metod politycznego oddziaływania prasy gadzinowej wydawanej w języku polskim. W pracy wyróżnić można trzy zasadnicze części: pierwsza prezentuje historię prasy kapitalistyczno-imperialistycznej oraz propagandę w prasie hitlerowskiej, druga zawiera analizę wybranych aspektów związanych z funkcjonowaniem „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” na terenie Generalnej Guberni: przedstawienie poszczególnych działów czasopisma, założenia rasistowskie i antykomunistyczne, propaganda herrenvolk’u, zaś trzecia przedstawia przejawy walki Polaków przeciwko reżimowi hitlerowskiemu.Wnioski zawarte w pracy sformułowano na podstawie analizy artykułów wydanych w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” w latach 1940-1945.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. Zarys historyczny prasy kapitalistyczno-imperialistycznej; 3. Propaganda w prasie hitlerowskiej; 4. Cele i założenia prasy gadzinowej w Generalnej Guberni; 5. Funkcje poszczególnych działów IKP; 6. Oficjalny stosunek czasopisma do Polaków; 7. Propaganda herrenvolk'u i założenia rasistowskie; 8. Propaganda i założenia antykomunistyczne w prasie gadzinowej; 9. Próby walki Polaków w prasie gadzinowej przeciwko reżimowi hitlerowskiemu; 10. Zakończenie; 11. Bibliografia

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

1952

Creation date:

1/7/2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

częściowa

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

In archives:

Archiwum IS UAM,2 rząd regałów, regały od drzwi, 1 regał od ściany, 1 półka od góry

Additional information:

3 kupka od ściany owijka biała, zeszytowa + wiśniowy grzbiet; nr na IV str. okładki: 74

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

1952

Area Range of document creation:

Poznań

ResearchInfo:

Wnioski zawarte w pracy sformułowano na podstawie analizy artykułów wydanych w <<Ilustrowanym Kurierze Polskim>> w latach 1940-1945.

×

Citation

Citation style: