Title:

"Stereotypy i funkcjonowanie jedynaków w wybranych rzeczywistościach życia codziennego."

NumberOfPages:

144

Creator:

Anna Bojko (ur. 1991 r. w Międzyrzeczu) - absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu

RelatedNames:

Witold Wrzesień

Subject and Keywords:

jedynacy ; stereotypy ; życie codzienne ; obraz własny

Temporal coverage:

Poznań

Spatial coverage:

2014-2015

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia rodziny

ResearchProblems:

"1. Jakie stereotypy na temat jedynaków aktualnie funkcjonują?; 2. Czy stereotypy na temat jedynaków znajdują odzwierciedlenie w ich życiu?; 3. W jaki sposób stereotypy wpływają na życie jedynaków?; 4. Jak jedynacy funkcjonują w rzeczywistości świata rodziny?; 5. Czy i w jaki sposób jedynacy w dorosłym życiu próbują zrekompensować sobie brak rodzeństwa?; 6. Jak jedynacy funkcjonują w rzeczywistości świata związków uczuciowych?; 7. Dlaczego jedynakom trudniej funkcjonować w związkach uczuciowych?; 8. W jaki sposób silne więzi jedynaka z rodzicami wpływają na jego związki uczuciowe?; 9. Jak jedynacy funkcjonują w rzeczywistości świata przyjaciół i znajomych?; 10. Czy i dlaczego jedynacy mają większe potrzeby prospołeczne?; 11. Czy i dlaczego jedynakom trudniej nawiązywać kontakty społeczne?; 12. Jak jedynacy funkcjonują w rzeczywistości świata pracy i kariery?; 13. Dlaczego jedynacy są nadmiernie ambitni w pracy?; 14. Jaki jest obraz własny jedynaka?; 15. Czy i w jakim zakresie obraz własny jedynaka przyczynia się do utrwalania funkcjonujących stereotypów?;16. Czy i w jakim zakresie jedynacy lepiej wykorzystują kapitał społeczny i symboliczny?"

SocialCategories:

jedynacy mieszkający w Poznaniu

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

Główny przedmiot pracy magisterskiej stanowi przedstawienie stereotypów na temat jedynaków i skonfrontowanie ich z rzeczywistym funkcjonowaniem przywołanej grupy. W pracy wyróżnić można dwie główne części – teoretyczną wyjaśniającą socjologiczne rozumienie kategorii jedynactwa oraz świata życia codziennego i odwołującą się do wybranych koncepcji poświęconych zagadnieniom roli społecznej, stereotypizacji, socjalizacji oraz praktyczną prezentującą metodologię i wyniki badań własnych. Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy były wyniki projektu badawczego, który obejmował: część ilościową - ankietę przeprowadzoną na dorosłych (20-70 lat) mieszkańcach Poznania (N=50) oraz część jakościową - indywidualne wywiady pogłębione z 20 jedynakami zamieszkującymi Poznań.

Table of contents:

"Zawiera: 1. WSTĘP; 2. CZĘŚĆ PIERWSZA - TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY; 2.1. Jedynactwo jako zjawisko i kategoria analityczna;2.2. Świat życia codziennego;2.3. Teoria socjalizacji. Socjalizacja pierwotna i wtórna;2.4. Stereotypy. Teoria stereotypizacji; 2.5. Rola społeczna; 3. CZĘŚĆ DRUGA - STEREOTYPY I FUNKCJONOWANIE JEDYNAKÓW W WYBRANYCH RZECZYWOSTOŚĆIACH ŻYCIA CODZIENNEGO W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH; 3.1. Założenia metodologiczne.;3.1.1. Charakterystyka przyjmowanych założeń ogólnometodologicznych.;3.1.2. Cel. Problem badań. Hipotezy badawcze.;3.1.3. Procedura, metody i techniki badań; 3.1.4. Dobór próby;3.1.5. Charakterystyka przebiegu i terenu badań; 3.2. Charakterystyka badanej populacji; 3.3. Analiza wyników badań.;3.3.1. Analiza ankiet kwestionariuszowych; 3.3.2. Analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych;3.4. Podsumowanie i wnioski końcowe ;4. ZAKOŃCZENIE; 5. BIBLIOGRAFIA;6. SPIS WYKRESÓW I TABEL; 7. ANEKSY; 7.1. Kwestionariusz ankiety; 7.2. Dyrektywy do indywidualnych wywiadów pogłębionych "

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2015

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/. Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami.

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy były wyniki projektu badawczego, który obejmował: część ilościową - ankietę przeprowadzoną na dorosłych (20-70 lat) mieszkańcach Poznania (N=50) oraz część jakościową - indywidualne wywiady pogłębione z 20 jedynakami zamieszkującymi Poznań.

×

Citation

Citation style: