Title:

"Proces oswajania śmierci w doświadczeniu pracowników zakładów pogrzebowych"

NumberOfPages:

147

Creator:

Sylwia Jędernalik (ur. 1991 w Gdańsku) - absolwentka socjologii Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu.; W 2015 roku zdobyła Nagrodę im. Floriana Znanieckiego I stopnia za pracę magisterską "Proces oswajania śmierci w doświadczeniu pracowników zakładów pogrzebowych".; Autorka bloga "Uprowadzona do Nepalu": http://www.uprowadzonadonepalu.pl/

RelatedNames:

Aldona Żurek

Subject and Keywords:

śmierć ; tanatologia ; zakład pogrzebowy ; socjologia emocji ; socjologia ciała

Temporal coverage:

Poznań

Spatial coverage:

2014-2015

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia emocji

ResearchProblems:

"W jaki sposób przebiega proces oswajania śmierci wśród pracowników zakładów pogrzebowych i jakie towarzyszą mu emocje?; Czy zawodowe obcowanie ze śmiercią staje się codziennością, zyskując zwykły, rutynowy charakter?; Za pomocą jakich mechanizmów dokonuje się proces oswajania śmierci?; W jaki sposób pracownicy zakładów pogrzebowych definiują kontakty ze śmiercią?; Jak wyglądają kontakty z ciałami zmarłych? Jakie emocje towarzyszą tym kontaktom?; Czy kontakty pracowników z własnymi rodzinami pomagają w procesie oswajania śmierci?; W jaki sposób przebiegają kontakty z rodzinami zmarłych? Czy pracowników obowiązują jakiekolwiek standardy zachowań, które ułatwiają te kontakty?; Czy w zakładach pogrzebowych obowiązują specyficzne przesądy, zwyczaje, rytuały, szczególne zachowania? Jeśli tak, jaką pełnią funkcję w procesie oswajania śmierci?; Czy jest to praca nacechowana smutkiem, czy też pracownicy podczas swoich obowiązków żartują, śmieją się, aby kontaktom ze śmiercią nadać bardziej neutralny charakter?; Czy pracownicy zakładów pogrzebowych posługują się żargonem, specyficznym słownictwem? Jeśli tak, jaką pełni on funkcję?; Czy praca jest stresogenna? Jakimi sposobami radzenia sobie ze stresem posługują się pracownicy?; Czy pracownicy mają problemy ze spożywaniem alkoholu, czy jest to wyłącznie stereotyp?; Czy zawodowym kontaktom ze śmiercią towarzyszy strach? Jakie są sposoby jego redukowania?; Jakie są relacje między pracownikami zakładów pogrzebowych? Czy pomagają one w procesie oswajania śmierci?; Jakie motywy wpłynęły na decyzję podjęcia pracy w tym zawodzie?; Czy w zakładach pogrzebowych występują duże rotacje pracowników? Jeśli tak, czy oznacza to, że proces oswajania śmierci jest trudny i długotrwały?; Czy zawód postrzegany jest przez samych pracowników jako prestiżowy? Jak odbierany jest on według opinii społecznej?"

SocialCategories:

pracownicy zakładów pogrzebowych

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Główny przedmiot pracy magisterskiej stanowi próba odpowiedzi na pytanie o emocje towarzyszące procesowi oswajania śmierci wśród pracowników zakładów pogrzebowych. W pracy wyróżnić można cztery główne części. Pierwsza wprowadza czytelnika w tematykę roli jaką pełni śmierć w doczesnym życiu człowieka oraz dynamikę kształtowania się społecznego stosunku do tego zjawiska na przestrzeni wieków. Druga przedstawia perspektywę socjologii zawodu oraz socjologii emocji i związane z tymi dwiema subdyscyplinami teorie użyte podczas projektowania badania i analizy wyników. Trzecia zawiera informacje metodologiczne na temat autorskiego badania i opisuje pozyskane w ramach projektu badawczego dane. Ostatnia część to podsumowanie. Projekt badawczy pracy opierał się na serii indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz częściowo ustrukturyzowanej obserwacji (jedna obserwacja jawna uczestnicząca, jedna obserwacja jawna nieuczestnicząca, jedna obserwacja ukryta nieuczestnicząca).

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp 2. Śmierć jako stały element ludzkiego życia – przemiany sposobów postrzegania śmierci; 2.1 Śmierć i jej rola w ludzkim życiu; 2.2. Śmierć kiedyś – umieranie jako element wpisany w naturalny porządek świata; 2.3. Śmierć dziś – medykalizacja, instytucjonalizacja, tabuizacja; 3. Teoretyczne aspekty socjologii zawodu i emocji; 3.1. Socjologia pracy; 3.2. Socjologia emocji; 4. Metodologia badań własnych; 4.1. Przedmiot i cel badań; 4.2. Problematyka badawcza; 4.3. Hipotezy, wskaźniki i zmienne; 4.4. Metody i techniki badań; 4.5. Charakterystyka badanej grupy; 5. Analiza badań własnych; 5.1 Ogólna charakterystyka zawodu; 5.2. Emocjonalne implikacje zawodu; 5.3. Proces oswajania śmierci; 5.4. Analiza studium przypadku – proces oswajania śmierci w doświadczeniu zarządcy cmentarza; 5.5. Podsumowanie; 6. Zakończenie; 7. Bibliografia; 7.1. Źródła książkowe i prasowe; 7.2 Źródła internetowe; 8. Aneks; 8.1 Wstępna lista pytań do pogłębionego wywiadu jakościowego; 8.2. Arkusze obserwacyjne;

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2015

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Praca została oparta na danych pozyskanych za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz częściowo ustrukturyzowanej obserwacji (jedna obserwacja jawna uczestnicząca, której przedmiot stanowiła praca wykonywana podczas procesu ekshumacji zwłok, jedna obserwacja jawna nieuczestnicząca, poświęcona obsłudze klienta podczas planowania ekshumacji w zakładzie pogrzebowym, oraz jedna obserwacja ukryta nieuczestnicząca, dotycząca przygotowywania i obsługi ceremonii pogrzebowej).

×

Citation

Citation style: