Title:

"Drag queen - analiza roli społecznej"

NumberOfPages:

113

Creator:

Mikołaj A. Jucewicz - absolwent socjologii Instututu Socjologii UAM w Poznaniu.

RelatedNames:

Marek Krajewski

Subject and Keywords:

drag queen ; drag king ; gender ; płeć ; performatywność ; kamp ; role społeczne

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

2010-2012

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; gender studies

ResearchProblems:

"Jakie wymogi strukturalne wiążą z rolą Drag Queen?; Jakie obowiązki związane są z rolą Drag Queen?; Jakie główne prawa niesie za sobą pełnienie roli Drag Queen?; Jaka jest specyfika pracy w charakterze Drag Queen opisywana przez same Drag Queens?; Jakie cechy społeczno-demograficzne mogą predysponować do wchodzenia w rolę Drag Queen?; Jakie konflikty ról można zaobserwować w związku z pełnieniem roli Drag Queen?; Jakie miejsce zajmuje rola Drag Queen w strukturze ról osób pełniących tę rolę?"

SocialCategories:

drag queens

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Główny przedmiot pracy stanowi analiza strukturalno-funkcjonalna zjawiska Drag Queen. Autor opisuje polskie oblicze fenomenu Drag omawiając poszczególne elementy struktury roli takie jak: obowiązki, prawa, specyfika pracy, cechy społeczno-demograficzne predestynujące do wchodzenia w rolę, konflikty ról, umiejscowienie roli Drag Queen strukturze ról. W pracy wyróżnić można trzy części – pierwsza poświęcona jest teoretycznemu przedstawieniu zagadnienia. Omówione zostały w niej teorie socjologiczne odnoszące się do tematyki roli społecznej i płci oraz zjawisko „drag” w odniesieniu do takich aspektów jak: charakterystyka, historia, estetyka „kamp” oraz transwestytyzm. Druga część zapoznaje czytelnika z metodologią badań własnych, zaś trzecia prezentuje wyniki pozyskane podczas indywidualnych wywiadów i obserwacji.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. ROLA SPOŁECZNA; 2.1. Rola społeczna w ujęciu funkcjonalno-strukturalnym; 2.2Rola społeczna w ujęciu interakcyjnym; 3. PŁEĆ I JEJ PERFORMATYWNOŚĆ; 3.1 Płeć w naukach społecznych; 3.2 Performatywność płci a drag; 4. DRAG QUEENS; 4.1. Charakterystyka zjawiska drag; 4.2. Historia zjawiska drag; 4.3. Estetyka kamp jako wyznacznik estetyki drag show; 4.4. Zjawisko drag jako forma transwestytyzmu; 5. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADANIA ORAZ PRZEBIEG PROCESU BADAWCZEGO; 6. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH; 6.1 Definicja naukowa Drag Queen a polskie realia ich działalności; 6.2. Charakterystyka badanej populacji; 6.3. Charakterystyka pracy Drag Queen; 6.4 Seksualizacja drag show; 6.5 Kompleksy ról osób badanych; 6.6. Konflikty ról występujące w obrębie roli Drag Queen; 7.Podsumowanie; 8. Bibliografia; 9. Aneks

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2012

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/. Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami.

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

2010-2012

Area Range of document creation:

Poznań

ResearchInfo:

Praca została oparta na danych pozyskanych za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz obserwacji.

×

Citation

Citation style: