Title:

"Charakterystyka systemów penitencjarnych typu P1, P2, P3. Obserwacja uczestnicząca w zakładach karnych w Rawiczu i w Poznaniu w okresie od 27.10.2006 do 25.06.2008."

NumberOfPages:

147

Creator:

Jarosław Kwieciński - absolwent socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu

Subject and Keywords:

zakład karny ; więzienia ; system penitencjarny ; więźniowie ; panoptyzm

Temporal coverage:

Rawicz

Spatial coverage:

27.10.2006-25.06.2008

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia penitencjarna

ResearchProblems:

Charakterystyka systemów penitencjarnych typu P1, P2, P3

SocialCategories:

więźniowie

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Praca magisterska stanowi charakterystykę systemów penitencjarnych typu zamkniętego P1, półotwartego P2 i otwartego P3. W pracy wyróżnić można trzy zasadnicze części. Pierwsza wprowadza czytelnika w specyfikę badań odbywających się w instytucji totalnej oraz przybliża organizacyjne aspekty wejścia do tego typu miejsca i kategorię panoptyzmu wraz ze sposobami realizacji projektu w systemach penitencjarnych typu P1, P2 i P3. Kolejna część poświęcona jest relacjom pomiędzy strażnikami a więźniami, pracy skazanych, możliwości kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, specyficznemu slangowi więźniów „bajerze”, zajęciom organizowanym dla osadzonych w ramach odbywanego przez nich wyroku. Ostatnia część to podsumowanie zawierające porównanie wybranych aspektów funkcjonowania w zakładach typu zamkniętego, półotwartego i otwartego. Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy były wyniki projektu badawczego, który obejmował indywidualne wywiady pogłębione ze współwięźniami oraz obserwację.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. Metodologia badań; 2.1 Zagrożenia i trudności; 2.2 Metoda badawcza; 2.3 Metody przeprowadzania poszczególnych wywiadów w OZ-A ul. Nowosolskiej; 3. Wejście do instytucji totalnej; 3.1 Zakład typu zamkniętego P1; 3.1.1 Transport skazanych pomiędzy zakładami karnymi; 3.1.2. Porównanie Zakładu karnego w Rawiczu i Aresztu Śledczego w Poznaniu; 3.1.4 Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Rosnowie P3; 4. Panoptyzm; 4.1 W warunkach pełnego zamknięcia – zakłady karne typu zamkniętego P1; 4.2 W warunkach półwolnościowych – zakłady karne typu półotwartego P2.; 4.3 W warunkach wolnościowych – zakłady karne typu otwartego P3.; 5. Relacje dwóch społeczności w warunkach zamkniętych; strażnik –skazany.; 5.1 Nadanie ksyw; 5.2 Zachowanie więźniów a funkcjonariusz; 5.3 Opinie respondentów na temat strażników w Oddziale Zewnętrznym; 5.4 Podejście strażnika do pełnionej służby w ocenie więźnia; 6. Praca skazanych w trzech typach instytucji totalnych P1, P2,P3; 6.1. Praca w jednostce typu P1; 6.2 Praca w jednostce typu P2; 6.3 Podział i charakterystyka grup pracujących; 6.4 W przypadku dobrego zachowania i rzetelnej pracy łatwiej wyjść na przepustkę; 6.5 Przepływ oraz wysokość środków finansowych zarobionych przez więźnia; 7. Kontakt skazanych z rodzinami, kontrola cywili wchodzących na teren jednostki penitencjarnej; 7.1 Analiza przeprowadzania widzeń z rodzinami w zakładzie typu P1; 7.2 Analiza przeprowadzania widzeń z rodzinami w zakładzie typu P2; 7.3 Analiza przeprowadzania widzeń z rodzinami w zakładzie typu P3; 8. Bajera – słownictwo. Tajny kod slangu więziennego, gry słowne; 8.1Słownictwo używane w jednostce penitencjarnej; 8.2 Gierki językowe i ich przykłady; 8.3 Słownik bajery używany przed rokiem 1989; 8.4 Obowiązujący obecnie słownik bajery; 9. Zajęcia kulturalno-oświatowe w systemach penitencjarnych typu P1,P2, P3; 9.1 Charakterystyka zajęć kulturalno-oświatowych w jednostce typu P1; 9.2 Charakterystyka zajęć kulturalno-oświatowych w jednostce typu P2; 9.3 Charakterystyka zajęć kulturalno-oświatowych w jednostce typu P3; 10. Nowinki techniczne, edukacja, kursy zawodowe, a kontakt ze światem zewnętrznym; 10.1 Nowinki techniczne dostępne w instytucji totalnej; 10.2 Edukacja skazanych w instytucji totalnej, a opinie skazanych; 10.3 Kursy zawodowe, a opinie skazanych; 11. Zagrożenia występujące w jednostce penitencjarnej – niecodzienne sytuacje a reakcje „dwóch światów” strażników i więźniów; 12. Porównanie typów jednostek penitencjarnych; 13. Zakończenie; 14. Aneks

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2008

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami"

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

2006-2008

Area Range of document creation:

Poznań, Rawicz

ResearchInfo:

Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy były wyniki projektu badawczego, który obejmował indywidualne wywiady pogłębione ze współwięźniami oraz obserwację

×

Citation

Citation style: