Title:

"Rybacy dalekomorscy. Studium socjologiczne'

Volume:

10

NumberOfVolumes:

25

NumberOfPages:

447+wypis innych publikacji w serii wydawniczej

Creator:

Ludwik Janiszewski (1927-1998); urodzony w Otorowie; polski profesor zwyczajny; twórca Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Szczecińskim i subdyscypliny socjologia morska; https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Janiszewski

Subject and Keywords:

socjologia morska ; rybacy dalekomorscy ; struktura społeczna ; motywacje wyboru zawodu ; warunki pracy ; identyfikacja z zawodem ; role społeczne ; rodzina ; statek ; codzienność

Temporal coverage:

Polska ; Pomorze Zachodnie

Spatial coverage:

ca. 1950-1967

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia morska

ResearchProblems:

jakie postawy wobec swego zawodu zajmują rybacy "Odry" i "Gryfu"?; w jakim stopniu odpowiadają one aktualnym i perspektywicznym zadaniem rybołóstwa dalekomorskiego na Pomorzu Zachodnim?; jakie czynniki wywierają wpływ na kształtowanie się i modyfikację tych postaw?; jakie są poglądy, opinie, postawy i formy postępowania na tle obiektywnych warunków pracy i życia na morzu?

SocialCategories:

rybacy dalekomorscy

ResearchFields:

reprodukowanie i wytwórczość

Abstract:

"Tematem niniejszej pracy jest problematyka rybaków dalekomorskich Pomorza Zachodniego. Przedmiotem bardziej szczegółowej analizy socjologicznej są rybacy trawlerowi i lugrotrawlerowi oraz ich postawy wobec wykonywanego zawodu." (str. 11). "Autorowi chodziło o uzyskanie możliwe wszechstronnej wiedzy o pierwszej generacji rybaków dalekomorskich na Pomorzu Zachodnim, o jej genezie i strukturze socjalnej." (str. 13) Najpierw ukazano genezę społeczno-historyczną zbiorowości rybaków dalekomorskich, następnie zaś opisano różne czynniki kształtujące zachowanie rybaków, opisując następujące zagadnienia: struktura społeczna rybaków, ich życie rodzinne, polityka kadrowa floty rybackiej, motywy wyboru zawodu rybaka, warunki pracy i zarobki, identyfikacja z zawodem oraz struktura relacji i ról na statku rybackim.

Table of contents:

zawiera: 1. Przedmowa; 2. Wstęp; 3. Rozdział I. Zarys rozwoju zbiorowości rybaków dalekomorskich w Polsce; 4. Rozdział II. Struktura społeczna rybaków dalekomorskich wybrzeża zachodniego; 5. Rozdział III. Zasady i kierunki polityki kadrowej we flocie rybackiej "Odry" i "Gryfu"; 6. Rozdział IV. Motywy wyboru zawodu rybaka dalekomorskiego; 7. Rozdział V. Warunki pracy na dalekomorskim statku rybackim; 8. Rozdział VI. Zarobki rybaków dalekomorskich "Odry" i "Gryfu"; 9. Rozdział VII. Problemy identyfikacji z zawodem wśród załóg rybackich; 10. Rozdział VIII. Statek rybacki jako organizacja społeczna; 11. Rozdział IX. Życie rodzinne rybaków dalekomorskich; 12. Zakończenie; 13. Wykaz literatury

Publisher:

Instytut Zachodni

Place of publication:

Poznań

Object type:

książka

Signature:

BN 365.254; BN 760.656 A

ISBN/ISSN:

ISSN 0084-5507

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały

Publication date:

1967

Archives:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych

Additional information:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych; ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań; tel: (+48) 61 829 20 53;

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

zastosowano kilka różnych metod i technik badawczych; obserwacja bezpośrednia (przebywanie w latach 1962-1965) na terenie przedsiębiorstw połowowych "Odra" i "Gryf" oraz poza terenem przedsiębiorstw); obserwacja ukryta poprzez zamustrowanie się na jeden ze statków rybackich; analiza danych zastanych: dzienniki okrętowe, sprawozdania sekretarzy OOP i delegatów związkowych, protokoły, referaty i dane statystyczne uzyskane od przedsiębiorstw połowowych; wywiady - 321 wywiadów, w tym 266 indywidualnych i 55 zbiorowych (w zespołach 2-7 osobowych), wywiadami objęto 14,7% ogółu rybaków "Odry" i "Gryfu", 42 wywiady przeprowadzone z działaczami partyjnymi, gospodarczymi i związkowymi na szczeblu województwa i ministerstwa; zrealizowano jeszcze 2 ankiety, poprzedzone pilotażem; pierwszą ankietą objęto 433 (20,8%) rybaków "Odry" i "Gryfu", stanowiących próbkę reprezentatywną badanej zbiorowości, zastosowano tzw. dobór stratyfikacyjny (warstwowy) według kryteriów: przedsiębiorstwo połowowe, typ statku, stanowisko na statku, kwalifikacje, wykształcenie i wiek; druga ankieta miała charakter pomocniczy i zawierała jedynie 4 pytania zamknięte, a jej celem ustalenie motywacji wyboru zawodu rybackiego przez młodą generację pracowników morza; zastosowano również opracowanie struktury społecznej rybaków; autor posiłkował się również źródłami literatury rodzimej i zagranicznej; w niektórych rozdziałach zastosowano też metodę historyczną

×

Citation

Citation style: