Title:

"Więź społeczna a przestępczość młodzieży"

NumberOfPages:

269 + spis treści + 2 strony wstępu + 7 rycin

Creator:

Bolesław Maroszek (1933-1988); kierownik Zakładu Socjologii na Uniwersytecie Gdańskim w latach 1970-1988

RelatedNames:

Stanisław Kowalski (1936-2004); https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kozyr-Kowalski

Subject and Keywords:

przestępczość młodocianych ; przestępczość nieletnich ; młodzież ; PRL ; więź społeczna

Temporal coverage:

polska ; Gdańsk ; Poznań ; Konin ; Rybnik

Spatial coverage:

ca. 1954-1958

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia młodzieży ; socjologia dewiacji i patologii społecznej

ResearchProblems:

przyczyny zróżnicowania i nasilenia zjawiska przestępczości nieletnich w różnych regionach Polski; jakie są przyczyny różnic w poziomie przestępczosci nieletnich w poszczególnych regionach kraju; jak przebiegają procesy zmiany struktury społecznej i więzi społecznej i poziomu przestępczości młodocianych

SocialCategories:

młodociani przestępcy

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

"Praca niniejsza składa się z dwóch części. W części pierwszej po przeanalizowaniu socjologicznej i psychologicznej literatury polskiej dotyczącej przestępczości młodzieży przedstawiam nasilenie przestępczości młodzieży w latach 1954-1958 na terytorium Polski i próbuję wytłumaczyć stwierdzone różnice w nasileniu badanego zjawiska. (...) W drugiej części pracy przedstawiam wyniki własnych badań terenowych prowadzonych w wielkomiejskich środowiskach Poznania i Gdańska oraz w rozwijających się środowiskach przemysłowych - Okręgi Przemysłowym Konin i Rybnickim Okręgu Węglowym. Badania terenowe mają pokazać, jak przebiegają interesujące mnie procesy zmian struktury i więzi społecznej oraz przestępczość młodzieży w wyodrębnionych miejscowościach czy okręgach." (str. I)

Table of contents:

zawiera: 1. Przedmiot i metody pracy; 2. Przestępstwo młodzieży w socjologicznej i psychologicznej literaturze Polski Ludowej; 3. Nasilenie przestępczości młodzieży i dorosłych na terytorium Polski w latach 1954-1958; 4. Niewytłumaczalność różnic w nasileniu przestępczości młodziezy tylko zmianami struktury ekonomicznej; 5. Zmiany struktury i więzi społecznej a przestępczość młodzieży; 6. Poznań - Gdańsk; 7. Okręg przemysłowy Konin; 8. Rybnicki Okręg Węglowy; 9. Zakończenie; 10. Bibliografia

Object type:

praca doktorska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

1961

Creation date:

02.10.2015

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/""""Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Additional information:

Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań, tel. (061) 829 2259; e-mail: socjolog@amu.edu.pl

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania na potrzeby pracy doktorskiej przeprowadzane przez autora wraz z ekipą badawcza; badania były następnie kontynuowane i rozwijane; materiał zbierany od 1957 roku; zastosowane metody i techniki badawcze: analiza materiałów statystycznych, obserwacja połączona z wywiadem, rozmową i wywiadem indywidualnym z kwestionariuszem, badania dokumentów dotyczących młodzieży przestępczej, badania materiałów autobiograficznych i innych wytworów działalności młodzieży przestępczej; wywiady prowadzone z: przedstawicielami władzy terytorialnej/rad narodowych/ funkcjonariuszami KO, inspektorami, wizytatorami, kierownikami szkół, nauczycielami i inną ludnością danej miejscowości; kwestionariusze realizowane przez nauczycieli z dziećmi na początku ich drogi przestępczej; rozmowy prowadzone z zatrzymanymi nieletnimi w Izbie Dziecka, schronisku, zakładach wychowawczych, więzieniach

×

Citation

Citation style: