Title:

"Położenie społeczne i potrzeby rolników w wieku emerytalnym na tle struktury i funkcji rodziny chłopskiej"

NumberOfPages:

314

Creator:

Zbigniew Woźniak - profesor zwyczajny związany z Uniwersytetem im. Adam Mickiewicza w Poznaniu; autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych; jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół gerontologii, polityki społecznej, niepełnosprawności i jakości życia; członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej; więcej informacji tutaj: http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/aboutme.php?user_id=52

RelatedNames:

Zbigniew Tyszka (ur. 10 maja 1933 w Kaliszu, zm. 4 czerwca 2003 w Poznaniu) - prof. socjologii; twórca Zakładu Socjologii Rodziny w Instytucie Socjologii UAM i jego ponad 30-letni kierownik; więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Tyszka

Subject and Keywords:

rodzina ; rolnicy ; rolnictwo ; rodzina rolnicza ; wieś ; opieka społeczna ; emeryci ; emerytura ; opieka emerytalna ; system emerytalny

Temporal coverage:

Oborniki ; Rogoźno ; Ryczywół ; województwo poznańskie ; województwo pilskie

Spatial coverage:

ca. 1975-1979

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia wsi

ResearchProblems:

Jaki wpływ na sytuację materialną i społeczną rolników indywidualnych w wieku poprodukcyjnym ma struktura ich rodzin? Na ile funkcje rodziny chłopskiej przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb materialnych i społecznych starszych wiekiem członków tychże rodzin? Na ile więź (lub jej brak) łącząca starszych rolników z członkami rozproszonej rodziny dużej stanowi o funkcjonowaniu społecznym ludzi starszych będących właścicielami gospodarstw rolnych? Czy i jak ta więź wpływa na ich samopoczucie? Na ile sytuacja rodzinna badanych wpływa na ich poglądy i postawy wobec własnej przyszłości, na kształtowanie opinii na temat roli krewnych i państwa w sprawowaniu opieki nad człowiekiem starszym na wsi?

SocialCategories:

emeryci ; osoby starsze ; rolnicy

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

Głównym celem pracy była odpowiedź na pytanie o wpływ struktury rodzinnej na sytuację materialną i społeczną rolników indywidualnych w wieku poprodukcyjnym. Treści zawarte w doktoracie można podzielić na trzy główne części. W pierwszej autor prezentuje i wyjaśnia zastosowane podejście teoretyczne i metodologiczne oraz referuje wyniki dokonanej analizy desk research. Druga część poświęcona została opisowi badanej grupy, rolników powyżej 65 r. ż. Zawiera on takie dane jak ich cechy demograficzne, stan gospodarstw rolnych, położenie materialne czy społeczne. W trzeciej części pracy znalazły się treści związane z codziennym funkcjonowaniem rolników: informacje na temat sposobów spędzania czasu wolnego czy ich statusu materialnego. Autor przeprowadził badania, których wyniki zawarte są głównie w drugiej i trzeciej części pracy.

Table of contents:

zawiera: 1. Teoretyczno-metodologiczne podstawy pracy oraz ogólna charakterystyka zebranych materiałów; 2. Nauka i wiedza zdroworozsądkowa wobec problemów starości i starzenia się; 3. Cechy społeczno-demograficzne badanych rolników oraz dane o stanie ich gospodarstw rolnych; 4. Położenie społeczne badanych w rodzinie; 5. Położenie materialne rolników w wieku emerytalnym; 6. Więź sąsiedzka i towarzyska oraz wzory spędzania czasu woolnego najstarszego pokolenia rodziny chłopskiej; 7. Stan zdrowia i postawy rolników w wieku emerytalnym wobec instytucjonalnych form opieki nad ludźmi starszymi na wsi; 8. Podsumowanie i wnioski dla polityki społecznej; 9. Przypisy; 10. Bibliografia; 11. Aneks

Object type:

rozprawa doktorska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami

Publication date:

1979

Creation date:

03.2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Głównym celem badań było ustalenie jaki wpływ na sytuację materialną i społeczną rolników indywidualnych w wieku poprodukcyjnym ma struktura ich rodzin. Badania, zrealizowane na potrzeby pracy doktorskiej, przeprowadzone zostały w latach 1975 – 1976 na terenie trzech gmin: Oborniki (woj. poznańskie), Rogoźno i Ryczywół (woj. pilskie), a ich próba obejmowała 200 mężczyzn powyżej 65 roku życia będących rolnikami. Autor zastosował szereg technik badawczych: kwestionariuszowy wywiad środowiskowy (zawierający 104 pytania, zrealizowany z rolnikami); obserwację bezpośrednią (skupiająca się na sytuacji gospodarstw); analizę historii wybranych rodzin; wywiady swobodne (z przedstawicielami instytucji opiekuńczych i medycznych), a także analizę danych zastanych (dokumentów urzędowych oraz instytucji powołanych do sprawowania opieki i niesienia pomocy ludziom starszym).

×

Citation

Citation style: