Title:

"Uwarunkowania i społeczne funkcje fotografii w Wielkopolsce"

NumberOfPages:

54

Creator:

Mirosława Trojan

RelatedNames:

Krzysztof Kwaśniewski

Subject and Keywords:

fotografia ; Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne ; aparat fotograficzny ; zdjęcie ; zakład fotograficzny ; film fotograficzny ; klisza ; błona fotograficzna

Temporal coverage:

Wielkopolska ; województwo poznańskie ; powiat kaliski ; powiat kolski ; powiat koniński

Spatial coverage:

ca. 1974-1976

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia wizualna

ResearchProblems:

W jaki sposób zmieniają się funkcje fotografii z funkcji komunikacyjnej na ekspresyjną w działalności amatorów? Jaką funkcję w życiu społecznym pełni amatorska fotografia? Czy długość praktykowania w dziedzinie fotografii wpływa na zmianę funkcji tejże fotografii od praktykowania utylitarnego do prób artystycznych? Czy istnieje wpływ wcześniejszych zainteresowań sztuką na sposób uprawiania fotografii?

SocialCategories:

fotografowie ; amatorzy fotografii ; fotoamatorzy

ResearchFields:

praktyki medialne

Abstract:

Celem pracy było zbadanie sposobu zmieniania się funkcji fotografii amatorów z funkcji komunikacyjnej na ekspresyjną. Jej treści można podzielić na trzy główne części. W pierwszej z nich autorka prezentuje stan literatury przedmiotu i dokonuje wyjaśnień teoretycznych i metodologicznych, a także opisuje stan rynku fotograficznego w ówczesnym województwie poznańskim. W drugiej części pracy znajduje się analiza zgromadzonych negatywów w oparciu o stworzoną na potrzeby pracy klasyfikację (obejmowała ona np. negatywy przedstawiające człowieka/ przyrodę/ budynki; osoby znajome/ nieznajome; ze zbliżeniem/ bez zbliżenia itd.). Trzecia część pracy została poświęcona na analizę grupy fotoamatorów w oparciu o dane demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie), ich motywacje i zainteresowania oraz zaprezentowanie różnych funkcji, które pełniły dla nich zrobione fotografie. Zrealizowane badania uwzględniały analizę danych zastanych i odpowiedzi z wywiadów kwestionariuszowych oraz obserwację.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. Analiza rynku fotograficznego za rok 1974 w byłym województwie poznańskim; 3. Analiza materiałów negatywnych i ich wewnętrzna struktura; 4. Badanie czynników wpływających na działalność fotoamatora; 5. Funkcje fotografii w działalności amatorskiej; 6. Wnioski końcowe.

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami

Publication date:

1976

Creation date:

04.2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania zostały przeprowadzone w celu napisania pracy magisterskiej. Zastosowano w nich trzy różne metody badawcze. Po pierwsze dokonano analizy danych zastanych, które zawierały informacje uzyskane z Rocznika Statystycznego Województwa Poznańskiego (1974) oraz z Przedsiębiorstwa Foto-Optyka w oddziale poznańskim, a także zebrane przez autora klisze fotograficzne należących do amatorów fotografii. Po drugie, w badaniach zrealizowano także wywiady kwestionariuszowe z członkami wspomnianej grupy. Po trzecie, autorka zrealizowała obserwację w Salonie Fotograficznym Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.

×

Citation

Citation style: