Title:

"Struktura społeczna sanatorium dzieci gruźliczych"

NumberOfPages:

65

Creator:

Marian Zgoła

Subject and Keywords:

PRL ; sanatoria 20w. ; gruźlica ; dzieci

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 1949-1950

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia wychowania

ResearchProblems:

Jak przedstawia się struktura społeczna sanatorium dzieci gruźliczych?; Jaka jest codzienna rutyna dzieci w sanatorium?; Jakie są relacje dzieci z pielęgniarkami i wychowawcami?; Jakie metody wychowawcze stosuje się w sanatorium?

SocialCategories:

dzieci ; sanitariusze

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Głównym celem pracy było opisanie jednego z sanatoriów dla dzieci z gruźlicą znajdującego się na terenie Polski. Opis wzorowany był na metodzie określanej jako monografia socjologiczna. Praca składa się z dwóch głównych części. W pierwszej z nich autor opisuje historię wybranej placówki sanatoryjnej oraz skróconą historię zachorowań na gruźlicę w Polsce. W drugiej części znajduje się opis współcześnie funkcjonującego sanatorium w oparciu o strukturę społeczną umieszczonych w nim dzieci, organizację czasu wolnego, metody wychowawcze oraz relacje dzieci z personelem. Ostatniemu zagadnieniu autor poświęcił stosunkowo dużo treści rozszerzając je o opinie rodziców wyrażone w listach do sanatorium (autor przytacza cytaty z korespondencji). Praca badawcza autora polegała na obserwacji oraz analizie danych zastanych (dokumenty wewnętrzne i partyjne, korespondencja, karty kwalifikacyjne sanitariuszy). W pracy wyraźnie widoczna jest sympatia autora wobec socjalistycznego porządku społecznego.

Table of contents:

brak podziału na spis treści

Object type:

Praca dyplomowa

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

22.06.1950

Creation date:

03.2016

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/;Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania przeprowadzone były na potrzeby napisania pracy magisterskiej i zrealizowane były w 1949 r. na terenie jednego z polskich sanatoriów. Autor zrealizował obserwację nieuczestniczącą oraz dokonał analizy danych zastanych obejmującą szereg dokumentów wewnętrznych sanatorium (rejestracja ZUS, dokumenty administracyjne, skargi i zażalenia oraz karty kwalifikacyjne sanitariuszy) oraz korespondencję z rodzicami sanitariuszy. W pracy mowa jest także o wywiadach z rodzicami i personelem (autor nie cytuje ich).

×

Citation

Citation style: