Title:

"Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945 -1970"

NumberOfPages:

531 + 2 str. spisu treści + 31 str. ilustracji

Creator:

Piotr Perkowski (1977 -?) - historyk; doktor nauk humanistycznych; profesor Uniwersytetu Gdańskiego; pracownik Zakładu Historii Najnowszej Polski na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego; bada fenomen społeczeństwa PRL, zw szczególnym uwzględnieniem dziejów Gdańska oraz historii kobiet;

Subject and Keywords:

Gdańsk ; przestrzeń miejska ; stoczniowcy ; Trójmiasto ; gospodarka niedoboru ; wysiedlenia ; sabotaż ; mobilizacje ; młodzież ; życie prywatne ; kontrola państwowa ; okres powojenny ; komunizm ; stalinizm ; dom ; represje komunistyczne ; wojna

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

1945-1970

ResearchDomains:

dziedzina nauk humanistycznych ; historia ; historia Polski

ResearchProblems:

doświadczenia ówczesnych mieszkańców Gdańska; skutki systemu politycznego dla codziennej egzystencji mieszkańców Gdańska; jakie represje dotykały mieszkańców Gdańska?; jak decyzje podejmowane przez władze kształtowały, w ramach wysiedleń i osadnictwa, nową społeczność Gdańska?; jakie były rekacje społeczne na narzuconą dyscyplinę stalinizmu?; ewolucja tkanki miejskiej; jakie były funkcje domu?; co oznaczał przymusowy kwaterunek?; jak objawiała się polityka oszczędnościowa?; jaką funkcję pełniło centrum miasta?; jakie funkcje pełniły peryferia miasta?;

SocialCategories:

mieszkańcy Gdańska

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

HistoricalEvent:

wydarzenia grudnia 1970 ; wydarzenia marca 1968

HistoricalPersons:

Edward Gierek

Abstract:

Autor książki analizuje metody kształtowania społeczeństwa, takie jak tropienie sabotażu, mobilizacje wyborcze, dyscyplinowanie młodzieży i próby kontroli życia prywatnego. Prezentuje warunki życia gdańszczan – przymusowy kwaterunek i jego skutki, problemy z zaopatrzeniem, nierównomierny rozwój miasta oraz ścieranie się obyczaju miejskiego z wiejskim. Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, „Kształtowanie społeczeństwa”, porusza zagadnienia związane z procesem decyzyjnym nowych władz, które miały bezpośredni wpływ na kształt nowej społeczności. Druga część pracy koncentruje się na przemianach cywilizacyjnych i ewolucji tkanki miejskiej Gdańska. Autor swoje wnioski opiera na analizie ówczesnej prasy, archiwaliów, relacjach świadków, literatury pięknej. Dodatkowo, w pracy zamieszczony jest zbiór fotografii, na których uwieczniono najbardziej charakterystyczne elementy i zjawiska z poszczególnych dekad.

Table of contents:

Zawiera: Wstęp; Prolog: Tożsamość nowego Gdańska; 1. Kształtowanie społeczeństwa; 2. Warunki bytowe; Zakończenie

Publisher:

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Place of publication:

Gdańsk

Object type:

książka

Signature:

BN 2.772.620

ISBN/ISSN:

ISBN 978-83-7453-118-4

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Publication date:

2013

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Wydziału Historycznego UAM

Additional information:

Biblioteka Wydziału Historycznego UAM; ul. Umultowska 89d; tel. (61) 829 15 42; e-mail:bibhis@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/c2.772.620/c2+772+620/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=c2+772+620&1%2C1%2C
×

Citation

Citation style: