Title:

"Radio i jego miejsce w życiu codziennym. Studium odbioru stacji radiowych w Polsce po 1989 roku. Analiza i interpretacja badań jakościowych"

NumberOfPages:

346

Creator:

dr Marcin Hermanowski (1973) - doktorat bronił na Wydziale Historycznym, w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowe jUniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; pracownik Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych (pełnomocnik rektora ds. strategii i rozwoju);

RelatedNames:

prof. Waldemar Kuligowski

Subject and Keywords:

radio ; codzienność ; życie codzienne ; słuchacze ; odbiorcy ; publiczność ; media ; wywiad pogłębiony

Temporal coverage:

Wielkopolska

Spatial coverage:

2009

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia mediów

ResearchProblems:

1. Radio a komunikowanie masowe; 2. Szkoły i kierunki teoretyczne zajmujące się codziennością; 3. Ulubione i nielubiane stacje radiowe w opinii respondentów, postrzeganie różnic pomiędzy poszczególnymi stacjami radiowymi; 4. Usytuowanie radioodbiornika w przestrzeni domowej i pozadomowej; 5. Czynności, którym towarzyszy radio; 6. Wspomnienia związane z radiem, miejsce radia w indywidualnej historii życia; 7. Obecność radia w życiu codziennym (na co dzień i od święta);

SocialCategories:

słuchacze radia

ResearchFields:

praktyki medialne

Abstract:

"Praca dotyczy roli i miejsca radia w życiu codziennym. W dysertacji opisano w jaki sposób radio realizuje postulaty uznania jakiegoś sposobu komunikowania za masowe. Analiza dotyczy 4 podstawowych elementów komunikowania masowego, którymi są: nadawca, przekaz, odbiorcy i kanał przekazu. (…) W pracy przedstawiono podstawowe szkoły i kierunki teoretyczne, które zajmują się codziennością: fenomenologię, socjologię fenomenologiczną, szkołę „Annales”, etnometodologię, teorię dramaturgiczną Ervinga Goffmana, neomarksizm i Cultural Studies. W pracy znalazło się też omówienie motywu codzienności w pracach etnologów. Badania nad rolą i miejscem radia w życiu codziennym przeprowadzono metodą wywiadów pogłębionych. W badaniu wzięło udział 25 rodzin z Wielkopolski. Tematy badania: ulubione stacje radiowe respondentów, ich aktywność w dni powszednie i świąteczne, wspomnienia związane z radiem oraz miejsce radioodbiorników w przestrzeni mieszkania." [abstrakt autora ze strony Repozytorium AMUR]

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. Radio a komunikowanie; 3. Codzienność jako przedmiot refleksji; 4. Radio w życiu codziennym - raport z badań; 5. Zakończenie

Object type:

praca doktorska

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianam

Publication date:

2010

Creation date:

26.11.2015

Actors with access rights:

Marcin Hermanowski - umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

częściowa

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/;Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

AMUR - Adam Mickiewicz University Repository

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

06.2009-07.2009

Area Range of document creation:

Wielkopolska

ResearchInfo:

Wywiady jakościowe przeprowadzono w 25 starannie wyselekcjonowanych gospodarstwach domowych w Wielkopolsce. Respondentów dobrano w ten sposób, by różnili się między sobą pod względem miejsca zamieszkania, wykształcenia, statusu społeczno-zawodowego, wieku i rodzaju gospodarstwa domowego. Przed badaniem respondentów proszono o przygotowanie notatki dotyczącej roli radia w ich życiu codziennym obecnie i dawniej (przygotowało ją 7 gospodarstw domowych). Badania miały formułę jakościowych wywiadów indywidualnych, diad, triad lub wywiadów grupowych prowadzonych w domach respondentów. Pod koniec wywiadu stosowano technikę projekcyjną prosząc respondentów o dokończenie zdań: Gdyby nie było radia to... oraz Radio w moim życiu codziennym to... . Po wywiadzie autor fotografował radioodbiorniki w przestrzeni domowej i poza nią (garaże, samochody, altany itd.).

×

Citation

Citation style: