Title:

"Życie rodzinne wielkopolskich małżeństw w wieku emerytalnym"

NumberOfPages:

441

Creator:

Anna Michalska; profesor socjologii zatrudniony na UAM oraz WSNHiD; kierownik Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej; kierownik studiów praca socjalna w Instytucie Socjologii UAM; kierownik Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej; wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej; członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej; redaktor naczelny czasopisma „Roczniki Socjologii Rodziny".

RelatedNames:

Zbigiew Tyszka

Subject and Keywords:

małżeństwo ; emerytura ; rodzina ; szczęście rodzinne ; życie rodzinne ; życie rodzinne osób starszych

Temporal coverage:

województwo wielkopolskie

Spatial coverage:

1976-1977

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia rodziny

ResearchProblems:

charakterystyka więzi rodzinnej małżonków będących w wieku emerytalnym mieszkających w środowisku wielkomiejskim z dziećmi, członkami rodziny bliższej i rozproszonej rodziny dużej; charakterystyka więzi małżonków ze środowiskiem sąsiedzkim, towarzyskim i instytucjonalnym; wpływ sytuacji materialno-mieszkaniowej oraz warunków kulturalnych na życie małżeństw; analiza sprawności życiowych, samopoczucia, zainteresowań, tryby życia codziennego oraz aktywności społeczno-kulturalno-zawodowej małżonków; doradztwo rodzinne; transmisja doświadczeń życiowych i rodzinnych; hierarchia wartości rodzinnych; plany i zamierzenia małżonków; ocena dorobku życiowego małżonków; stopień zadowolenia z życia i jego źródła w małżeństwie; przyczyny negatywnych stanów emocjonalnych małżonków

SocialCategories:

małżeństwa ; emeryci ; rodziny wielkomiejskie ; rodziny województwa wielkopolskiego

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

Głównym przedmiotem pracy jest funkcjonowanie więzi rodzinnej małżonków będących w wieku emerytalnym mieszkających w wielkim mieście. Pierwsza część pracy poświęcona została teoretycznym aspektom przedmiotu badania oraz metodologii prowadzonych badań. Druga jej część: badanej populacji uwzględniającej cechy społeczno-demograficzne, aktywność zawodową i kulturalną, stan zdrowia i sprawność fizyczną, a także jej sytuacji rodzinnej. Trzecia część pracy zawiera analizę różnego rodzaju więzi: małżeńskiej, rodzinnej oraz zewnętrznej. W czwartej części pracy autorka prezentuje modele oraz wartości cenione przez małżeństwa w wieku emerytalnym na podstawie refleksji płynących ze zrealizowanego projektu badawczego. Wspomniane badania miały charakter mieszany – zarówno jakościowy jak i ilościowy, a w ich trakcie użyto technik wywiadu kwestionariuszowego (280 wywiadów), indywidualnego wywiadu pogłębionego (20 wywiadów) oraz studium przypadku (14 przypadków).

Table of contents:

zawiera: 1. Założenia teoretyczno - metodologiczne oraz materiałowe podstawy pracy; 2. Ogólna charakterystyka badanej populacji; 3. Położenie materialne; 4. Sytuacja rodzinna; 5. Więź małżeńska; 6. Więź rodzinna; 7. Więź zewnętrzna; 8. Modele świadomościowe oraz wartości cenione przez małżeństwa w wieku emerytalnym; 9. Podsumowanie; 10. Przypisy; 11. Bibliografia; 12. Aneks

Object type:

praca doktorska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami

Publication date:

1979

Creation date:

04.2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

In archives:

2 rząd regałów, regały od drzwi, 2 regał od ściany, 4 półka od góry, 2 kupka od ściany

Additional information:

zielona, twarda owijka; nr na IV str. okładki: 495; nr na grzbiecie: 0495; promotor: Z. Tyszka

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

Poznań

ResearchInfo:

badanie pojedyncze w ramach pracy doktorskiej; na podstawie pracy doktorskiej powstała książka: A. Kotlarska-Michalska, Życie rodzinne wielkopolskich małżeństw w wieku emerytalnym, Poznań 1985; Badanie miało charakter mieszany – zarówno jakościowy jak i ilościowy, a w ich trakcie użyto technik wywiadu kwestionariuszowego (280 wywiadów), indywidualnego wywiadu pogłębionego (20 wywiadów) oraz studium przypadku (14 przypadków). Kryteria doboru próby zasadzały się na trzech kryteriach: 1. oboje małżonkowie zamieszkują razem; 2. przynajmniej jeden małżonek pobiera świadczenia emerytalne; 3. oboje małżonkowie zamieszkują na terenie miasta Poznań. Losowanie próby odbyło się w poznańskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych metodą „równych odstępów” (losowano co 260. przypadek).

×

Citation

Citation style: