Title:

"Przeobrażenia rodziny robotniczej w warunkach uprzemysłowienia i urbanizacji"

NumberOfPages:

286 + bibliografia

Creator:

Zbigniew Tyszka (ur. 10 maja 1933 w Kaliszu, zm. 4 czerwca 2003 w Poznaniu) - prof. socjologii; twórca Zakładu Socjologii Rodziny w Instytucie Socjologii UAM i jego ponad 30-letni kierownik; więcej informacji: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Tyszka

Subject and Keywords:

rodzina ; uprzemysłowienie ; urbanizacja ; miasto

Temporal coverage:

polska ; Konin

Spatial coverage:

ca. 1944-1970

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia rodziny ; socjologia miasta

ResearchProblems:

Jak przebiegają przeobrażenia różnych typów rodzin w Polsce współczesnej? Jak na wspomniane przeobrażenia wpływają różne czynniki społeczne, ekonomiczne i polityczne?

SocialCategories:

robotnicy ; proletariat

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

„Swoją pracę rozpoczynam od prezentacji podstawowych założeń koncepcji Ingleharta, następnie przedstawiam główne tendencje przemian wartości społeczeństwa polskiego zrekonstruowane na podstawie badań inspirowanych jego tezami. Szczególną uwagę poświęcam sprzecznościom w obrębie orientacji Polaków wobec wartości. Następnie przechodzę do analizy określonych wzorów kulturowych, wyznaczających ramy funkcjonowania kobiet w polskim społeczeństwie. Wzory te odnoszą się do określonych wartości, tym samym należy je traktować jako czytelny komunikat socjalizacyjny, który można interpretować w kategoriach aksjonormatywnych. Analiza powyższych zagadnień służy nakreśleniu możliwie szerokiego kontekstu społecznych doświadczeń współczesnych polskich kobiet. Po jej dokonaniu przystępuję do przedstawienia wyników empirycznego studium postaw kobiet wobec wartości oraz podejmuję próbę rekonstrukcji preferowanych przez kobiety wizji porządku społecznego skoncentrowanych wokół określonych wartości” (s. 14).

Table of contents:

zawiera: 1. Umiejscowienie problemu badań w ramach socjologii rodziny; 2. Ogólnometodologiczna koncepcja pracy. Postawienie problemu; 3. Procedura oraz techniki badań oraz ogólna charakterystyka materiałów; 4. Charakterystyka ogólnego tła społecznego przeobrażeń badanych rodzin; 5. Adaptacja wybranych rodzin do nowoczesnego środowiska miejskiego; 6. Materialne i kulturalne warunki życia badanych rodzin; 7. Stosunek rodziny małej do szerszych elementów strukturalnych społeczności lokalnej; 8. Rodzina mała, a szersza więź pokrewieństwa; 9. Struktura i funkcje małej rodziny robotniczej; 9. Elementy rodzinnej ideologii funkcjonujące w środowisku robotniczym; 10. Wnioski końcowe; 11. Bibliografia; 12. Summary; 13. Indeks nazwisk.

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publication:

Warszawa

Object type:

książka

Signature:

BN 439.121

Language:

polski

Publication date:

1970

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych

Additional information:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych; Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań; tel: (+48) 61 829 20 53;

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Głównym zadaniem autora książki było opisanie i analiza przeobrażeń rodziny robotniczej w warunkach uprzemysłowienia i urbanizacji. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich została poświęcona kompleksowemu opisowi założeń teoretycznych i metodologicznych i zawiera opis stanu socjologicznej wiedzy w podejmowanym przez autora temacie. W drugiej części znajduje się analiza i interpretacja przeprowadzonych badań w oparciu o funkcjonowanie badanych rodzin w szerszym kontekście społecznym i gospodarczym (ich adaptację, warunki życia, więzi społeczne itd.) oraz cechy charakteryzujące te rodziny (ich funkcje, wielkość, modele funkcjonowania itd.). Badania opisane w książce odbyły się między 1963, a 1967 r. i realizowane były technikami mieszanymi. W ramach technik ilościowych przeprowadzono ankietowe badanie rodzin w Koninie i okolicach. Jakościowymi metodami były zrealizowane przez autora i jego zespół wywiady z członkami rodzin oraz case studies tych rodzin.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/c439.121/c439+121/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=c439+121&1%2C1%2C
×

Citation

Citation style: