Object structure
Title:

"Życie codzienne pacjenta szpitala"

NumberOfPages:

69

Creator:

Ewa Ossentowska, studentka socjologii UAM w Poznaniu. Ukończyła studia socjologiczne w 2014 roku

RelatedNames:

Rafał Drozdowski

Subject and Keywords:

szpital ; choroba ; instytucje totalne ; pacjenci ; życie codzienne w szpitalu ; lekarze ; pielęgniarki ; konflikt ; kryzys ; zdrowie ; sytuacje krytyczne ; śmierć

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 2013-2014

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

Problem główny: W jaki sposób kształtują się stosunki społeczne w obrębie przestrzeni zajmowanej przez pacjentów szpitala?; Problemy szczegółowe: 1. W jaki sposób przejawiać się może walka o zachowanie tożsamości w codziennym życiu pacjentów ?; 2. Jaki wpływ na życie codzienne pacjentów może mieć charakterystyczne dla szpitala rozplanowanie przestrzeni?; 3. Jaką rolę w kształtowaniu codzienności szpitalnej pacjentów pełni personel medyczny?; 4. W jaki sposób konflikty oraz momenty krytyczne mogą wpływać na załamanie się codziennego porządku?

SocialCategories:

pacjenci szpitali ; lekarze ; pielęgniarki

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Celem pracy jest zrozumienie procesów zachodzących w stosunkach społecznych pacjentów zlokalizowanych w przestrzeni szpitala. W pracy podjęto próbę ustalenia czynników mogących mieć wpływ na stosunki społeczne wśród pacjentów z uwzględnieniem form przejawianej walki o zachowanie tożsamości w codziennym życiu, roli personelu medycznego oraz charakterystycznego rozplanowania przestrzeni szpitala.Poruszono także kwestię znaczenia momentów krytycznych oraz konfliktów i ich wpływu na załamanie się codziennego porządku. Powyższe rozważania oparto na badaniach empirycznych przeprowadzonych przy zastosowaniu indywidualnego wywiadu pogłębionego z byłymi pacjentami szpitali publicznych. Analiza powyższych zagadnień pozwoliła na odsłonięcie zakulisowych realiów codzienności szpitalnej z perspektywy pacjenta jak również dostarczyła informacji, które znaleźć mogą praktyczne zastosowanie w tworzeniu nowych przyjaznych placówek leczniczych z odpowiednio przygotowanym personelem.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; 1. Problematyka badań w świetle literatury; 2. Projekt badań; 3. Badania własne; Zakończenie; Bibliografia; Aneks

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Relation:

Życie codzienne pacjenta szpitala. Transkrypcje wywiadów

Next title:

Życie codzienne pacjenta szpitala. Transkrypcje wywiadów

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2013

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania przeprowadzono z pacjentami poznańskich szpitali i oparto na technice indywidualnego wywiadu pogłębionego/swobodnego

×

Citation

Citation style: