Object structure
Title:

"Zewnątrzsterowni wewnątrzsterowni. Style życia poznańskiej klasy średniej wyższej. Transkrypcje wywiadów"

NumberOfPages:

118

Creator:

Mikołaj Musielak, student socjologii na UAM w Poznaniu. Ukończył studia w 2011 roku

RelatedNames:

Marek Krajewski

Subject and Keywords:

klasa średnia; wyższa klasa średnia; styl życia; wakacje; konsumpcja; wino; samochody; prestiż; kariera; sukces; mieszkanie; urządzanie; biografia; awans społeczny; wykształcenie ; wyższa klasa średnia ; styl życia ; wakacje ; konsumpcja ; wino ; samochody ; prestiż ; kariera ; sukces ; mieszkanie ; urządzanie lasu ; biografia ; awans społeczny ; wykształcenie

Temporal coverage:

Poznań

Spatial coverage:

ca. 2011

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia konsumpcji ; socjologia zróżnicowań społecznych

ResearchProblems:

Jakie są cechy charakterystyczne poznańskie klasy wyższej średniej; Kim jestem? – zbadanie autodefinicji badanych, sprawdzenie jak widzą siebie samych w obecnym momencie życia; Kim byłem kiedyś? – odtworzenie dróg awansu oraz historii stawania się członkiem klasy średniej wyższej; porównanie sytuacji dzisiejszej z tą sprzed lat; Kim chciałbym być? – opis aspiracji, celów i dążeń badanych; Jak widzą mnie inni? – odtworzenie relacji z otoczeniem i tego, jak klasa średnia wyższa myśli, że jest postrzegana; Czym się zajmuję, jak dużo pracuję, czy lubię swoją pracę? – zbadanie istotności sfery zawodowej dla klasy średniej wyższej w stosunku do innych obszarów aktywności; pytanie o zadowolenia z życia zawodowego, odkrycie rodzajów wykonywanych czynności, itp.; Gdzie najchętniej podróżuje, jak często udaje mi się wyjechać? – opis typowych destynacji wakacyjnych, charakterystyka podróżowania w klasie średniej wyższej; Jaki sport uprawiam najchętniej, jak często udaję mi się trenować? – określenie istotności sportu i aktywności ruchowej dla badanej kategorii społecznej; rodzaje motywacji do uprawiania sportu; preferowane dyscypliny sportowe; Co robię najchętniej w czasie wolnym? – sposoby spędzania czasu wolnego, rodzaje aktywności; Jaką rolę odgrywają w moim życiu różne przedmioty? – opis relacji z przedmiotami, stosunku badanych do przedmiotów materialnych; Jak ubieram się na co dzień, czy przywiązuję uwagę do stroju? – zbadanie istotności i charakterystyka mody panującej pośród klasy średniej wyższej; Czy lubię robić zakupy, jak często kupuję i czy ceny mają dla mnie znaczenie? – stosunek badanych do zakupów, podejmowanie decyzji konsumenckich, nastawienie wobec pieniędzy i ich wydawania; W jakim miejscu w domu czuję się najlepiej? – odtworzenie sposobów spędzania czasu w miejscu zamieszkania, role przyjmowane w kontekście nieformalnym; Jakim środkiem transportu poruszam się najczęściej? – odtworzenie czym, w jakich celach i jak często badani się przemieszczają oraz czy przywiązują wagę do tego, czym się poruszają; Co przeszkadza mi w sąsiedztwie? – odtworzenie relacji z pobliskim otoczeniem, oraz szerzej, ogólnego nastawienia do rzeczywistości społecznej, w jakiej badani funkcjonują; Czy jest coś, co chciałbym zmienić, a nie mogę? - rekonstrukcja zakresu kontroli sprawowanej przez przedstawicieli klasy średniej wyższej oraz identyfikacja tych sfer życia, które znajdują się poza nią

SocialCategories:

przedstawiciele wyższej klasy średniej, żyjący współcześnie w Poznaniu

ResearchFields:

dom

Abstract:

Głównym przedmiotem pracy są style życia poznańskiej wyższej klasy średniej. Praca składa się z czterech zasadniczych części: pierwsza ma charakter definicyjny i jest poświęcona próbie rekonstrukcji sensów oraz użyć kategorii „styl życia” w socjologii; druga poświęcona jest próbie zdefiniowania kategorii „klasa wyższa średnia”; trzecia prezentuje założenia metodologiczne oraz przebieg zrealizowanych badań; czwarta zawiera przedstawienie wyników analiz zgromadzonego materiału analitycznego. Badania pozwalające na zrekonstruowanie stylów życia poznańskiej wyższej klasy średniej zostały zrealizowane w latach 2010-2011 w Poznaniu. Miały one charakter jakościowy, zaś w ich trakcie użyto technik wywiadu wspomaganego fotografią oraz dzienniczka, wypełnianego przez badanych. Respondentami było sześcioro przedstawicieli klasy wyżej średniej mieszkających w Poznaniu, zróżnicowanych pod względem płciowym.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; 1. Styl życia; 2. Uwarstwienie społeczne; 3. Metodologia badań; 4. Analiza wyników badań; Zakończenie; Bibliografia; Aneks

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Relation:

Zewnątrzsterowni wewnątrzsterowni. Style życia poznańskiej klasy średniej wyższej

Next title:

Zewnątrzsterowni wewnątrzsterowni. Style życia poznańskiej klasy średniej wyższej. Transkrypcje wywiadów

Previous title:

Zewnątrzsterowni wewnątrzsterowni. Style życia poznańskiej klasy średniej wyższej

Is part of:

Zewnątrzsterowni wewnątrzsterowni. Style życia poznańskiej klasy średniej wyższej

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2011

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania pozwalające na zrekonstruowanie stylów życia poznańskiej wyższej klasy średniej zostały zrealizowane w latach 2010-2011 w Poznaniu. Miały one charakter jakościowy, zaś w ich trakcie użyto technik wywiadu wspomaganego fotografią oraz dzienniczka, wypełnianego przez badanych. Respondentami było sześcioro, zróżnicowanych pod względem płciowym, przedstawicieli klasy wyżej średniej mieszkających w Poznaniu.

×

Citation

Citation style: