Object structure
Title:

"Wieś w centrum miasta? Monografia problemowa osiedla im. ks. Ignacego Skorupki w Poznaniu"

NumberOfPages:

85

Creator:

Magdalena Balicka, studentka socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia w Instytucie Socjologii UAM w 2011 roku

RelatedNames:

Marek Krajewski

Subject and Keywords:

socjologia codzienności ; sąsiedzi ; społeczność ; przestrzeń ; miejsce ; zagospodarowanie przestrzenne ; bieda ; architektura ; osiedlenia ; wizualność ; dom ; więzienia ; relacje ; działki

Temporal coverage:

Poznań

Spatial coverage:

1933-2011

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia wizualna ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

W jaki sposób zmieniało się osiedle im. Ks. Ignacego Skorupki w Poznani od momentu jego powstania w 1933 do 2011 roku, w którym były prowadzone badania?; Jaki charakter mają relacje sąsiedzkie w obrębie tego osiedla?; Czy społeczność osiedla podejmuje oddolne działania na jego rzecz?; W jaki sposób uwłaszczenie mieszkańców osiedla, wpłynęło na nich i na relacje pomiędzy nimi?; Jaki charakter mają więzi mieszkańców z osiedlem?; Jak mieszkańcy Poznania postrzegają osiedle im. ks. Ignacego Skorupki?; Jaki jest chcarakter architektury na osiedlu??

SocialCategories:

Mieszkańcy osiedla im. Ks. Ignacego Skorupki w Poznaniu

ResearchFields:

dom

HistoricalEvent:

II Wojna Światowa ; transformacja ustrojowa

Abstract:

Publikacja jest unikalną monografią problemową niezwykłego osiedla w Poznaniu, którego oficjalna nazwa to Osiedle im. Ks. Ignacego Skorupki, ale które nazwywane jest Górczniczą (od nazwy ulicy przy której jest ono ulokowane), albo działkami (ze względu na to, że w okresie PRL-u osiedle to przez miasto traktowane było jako Państwowe Ogródki Działkowe). Autorka skatalogowała wszystkie budynki na osiedlu traktując je jako wizualną reprezentację specyfiki osiedla, a także zachodzących na nim w ostatnich latach przemian. Główny nacisk został jednak położony na próbę odtworzenia tego, jak zmieniają się więzi i relacje pomiędzy mieszkańcami osiedla pod wpływem przeobrażeń statusu prawnego tej przestrzeni, uwłaszczenia mieszkańców, wchłaniania tego osiedla przez miasto.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; 1. Metodologia; 2.Historia im. Ks. Skorupki; 3. Opis architektury osiedla; 4. Architektura oczami mieszkańców; 5.Kim są mieszkańcy Górniczej?; 6. Więzi społeczne; 7. Lokalna aktywność mieszkańców; 8. Relacje osiedle-miasto; 9. Warunki życia na osiedlu i perspektywy ich zmian; 10.Wieś w centrum miasta; Zakończenie; Bibliografia; Spis fotografii; Aneks.

Object type:

transkrypcja wywiadu

Language:

polski

Relation:

Wieś w centrum miasta? Monografia problemowa osiedla im. ks. Ignacego Skorupki w Poznaniu

Next title:

Wieś w centrum miasta? Monografia problemowa osiedla im. ks. Ignacego Skorupki w Poznaniu. Transkrypcje wywiadów

Previous title:

Wieś w centrum miasta? Monografia problemowa osiedla im. ks. Ignacego Skorupki w Poznaniu

Is part of:

Wieś w centrum miasta? Monografia problemowa osiedla im. ks. Ignacego Skorupki w Poznaniu

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2011

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania przeprowadzone na potrzeby sprządzenia pracy magisterskiej zatytułowanej "Wieś w centrum miasta? Monografia problemowa osiedla im. ks. Ignacego Skorupki w Poznaniu", opierały się na kilku podstawowych narzędziach badawczych, a podporządkowano je metodzie monografii problemowej. Autorka przeprowadziła wywiady z mieszkańcami osiedla oraz mieszkańcami Poznania; podjęła się również analizy materiałów zastanych dotyczących osiedla i jego historii; stworzonych zostało też 200 fotografii dokumentujących wszystkie budynki znajdujące się na osiedlu, zaś zdjęcia zostały dodatkowo naniesione na mapę Google; autorka zastosowała też obserwację uczestniczącą. Badania zostały zrealizowane w latach 2010-2011.

×

Citation

Citation style: