Title:

"Krzyż. Społeczna biografia, użycia i recepcja przedmiotu"

NumberOfPages:

128

Creator:

Dorota Maria Grzegorek, studentka socjologii na UAM w Poznaniu. Ukończyła studia w 2010 roku

RelatedNames:

Marek Krajewski

Subject and Keywords:

krzyż ; religia ; sacrum ; przedmiot ; obiekt materialny ; codzienność ; biografia ; biografia przedmiotu ; dewocjonalia ; sztuka ; chrześcijaństwo

Temporal coverage:

Wielkopolska

Spatial coverage:

ca. 2010

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia religii ; socjologia przedmiotów

ResearchProblems:

Jakie są współczesne znaczenia krzyża?; W jakich kontekstach wspólcześnie występuje krzyż?; Jakie działania wobec krzyża podejmują dziś jednostki?; Czy krzyż jest dziś używany w kontekstach poza-religijnych?; Jakie reakcje budzi używanie krzyża w kontekstach pozareligijnych?

SocialCategories:

Polacy żyjący wspólcześnie na terenie Wielkopolski

ResearchFields:

praktyki religijne i quasi-religijne

Abstract:

Celem pracy magisterskiej jest odpowiedź na pytanie czym jest dziś krzyż rozumiany zarówno jako symbol, jak i jako obiekt materialny. Autorka próbuje na to pytanie odpowiedzieć rekonstruując biografię tego obiektu, śledząc formy jego współczesnej obecności w różnych sferach życia (takich, jak reklama, moda, kultura popularna, sztuka, body-art. itd.), a także prowadząc reaktywne badania empiryczne. Mają one podwójny charakter- z jednej strony jest to analiza zdjęć znalezionych dzięki internetowym narzędziom wyszukiwania, z drugiej wywiady prowadzone z 10 mieszkańcami Wielkopolski, zróżnicowanymi pod względem wieku oraz wykształcenia.

Table of contents:

zawiera: 1. Wprowadzenie; 2. Materialność symboli; 3. Społeczna biografia krzyża; 4. Współczesne użycia krzyża; 5. Założenia metodologiczne badań własnych; 6. Prezentacja wyników badań; 7. Zakończenie; 8. Bibliografia; 9. Aneks

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2010

Creation date:

2016

Access rights:

dla wszystkich na zasadach określonych w licencji

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Autorka pracy przeprowadziła 10 wywiadów pogłębionych wspomaganych fotografią, a także dokonała analizy zdjęć krzyży zidentyfikowanych dzięki wyszukiwarce plików grafiki BING. Respondnetami były osoby zróżnicowane pod względem wykształcenia oraz wieku, zamieszkujące na terenie Wielkopolski.

×

Citation

Citation style: