Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Rights Management
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation
 • Document's creation date range

Search for: [Publication date = 1999.01.01 - 1999.12.31]

Number of results: 22

Items per page:

Witold Molik (ur. 5 sierpnia 1949 w Bninie koło Kórnika) – profesor zwyczajny nauk historycznych, kierownik Zakładu Historii Polski XIX i XX wieku w Instytucie Historii i dyrektor Centrum "Instytut Wielkopolski" na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Molik

1999
książka

Mirosław J. Hoffmann - doktor habilitowany nauk humanistycznych; członek Zakładu Historii Krajów Nadbałtyckich w Istytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; specjalizuje się w archeologii, archeologia bałtyjskiej oraz historii archeologii Jerzy Sikorski (1935-)- polski doktor nauk historycznych; mediewista, specjalizujący się w historii Pomorza i badaniu życia i dzieł Mikołaja Kopernika; pracownik urzędu ochrony zabytków w Olsztynie; jego badania doprowadziły do odnalezienia miejsca pochówku Kopernika we Fromborku; w latach 1986-1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Sikorski Stanisław Achremczyk (1951- ) - polski historyk, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; od 1990 dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie; https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Achremczyk Andrzej Kopiczko (1958 - ) - profesor nauk humanistycznych; olsztyński kapłan; archiwista; historyk; pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (historia powszechna i historia Kościoła); regionalista Jolanta Śliżewska Joanna Wańkowska-Sobiesiak - studia z zakresu konserwatorstwa i zabytkoznawstwa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu konserwacji zabytków architektury; związana przez wiele lat zawodowo z Pracowniami Dzieł sztuki w Olsztynie Jan Chłosta (1938 - ) - doktor nauk humanistycznych; publicysta; krytyk literacki; autor ponad 500 artykułów publicystycznych i naukowych o tematyce regionalnej; autor kilku książek o tematyce warmińskiej;https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ch%C5%82osta Bożena Domagała - socjolog; zajmuje się między innymi problematyką mniejszości narodowych na Warmii i Mazurach; pracownik na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Bożena Beba - autorka wielu prac o sztuce i kulturze Warmii i Mazur Halina Murawska

1999
książka

Jolanta Kowalska; dr hab. prof. IAE PAN; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk;

1999
artykuł

Dorota Gut; absolwentka Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskigo w Krakowie

1999
artykuł

Andrzej Peć - pedagog, regionalista, nauczyciel/nauczyciel akademicki; absolwent Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie oraz studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej (Uniwersytet Jagielloński); autor programów różnorodnych form szkoleniowych dla nauczycieli z zakresu edukacji regionalnej, europejskiej, wielokulturowej oraz ICT; Współautor programu do realizacji ścieżki edukacyjnej dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Edukacja Regionalna – Dziedzictwo Kulturowe w Regionie dopuszczonego do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania DKOS – 4015 – 169/02; Autor licznych publikacji pedagogicznych i etnologicznych; Recenzent projektów i wydawnictw z zakresu edukacji regionalnej, współredaktor serii Dziedzictwo Kulturowe – Edukacja regionalna (materiały pomocnicze dla nauczycieli), współautor koncepcji i członek zespołu redakcyjnego serii wydawniczej Moje miejsce w Europie (zeszyty ćwiczeń do realizacji edukacji regionalnej w nauczaniu zintegrowanym); Członek zespołu redakcyjnego serii wydawniczej 21 Twórczych projektów w przedszkolu. Pomysłodawca (wraz z P. Kaja, I. Ochocką, K. Wróbel) oraz lider projektu P21 - Twórcze Przedszkole XXI wieku; Uczestnik międzynarodowych projektów edukacyjnych, m.in. USA, Słowenia; Współtwórca Ogólnopolskiego Programu „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja” oraz pomysłodawca Letnich Szkół dla Nauczycieli (wraz z P. Kaja); Członek zespołu nominowanego do WORLD SUMMIT AWARD 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce; Obecnie edukator/konsultant oraz dyrektor Centrum Szkoleniowego eduskrypt.pl (Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli); Link do strony: http://www.eduskrypt.pl/autor-2.html .

1999
artykuł

Wanda Musialik (ur. 15 marca 1957 we Wrocławiu); Od 1979 roku pracuje w Instytucie Śląskim Instytucie Naukowo – Badawczym w Opolu, początkowo w Zakładzie Oświaty i Wychowania, następnie w Zakładzie Historii; W 1987 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim; W 2000 roku przeprowadziła przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Opolskim; Od 2002 pracuje na Politechnice Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji w Katedrze Ergonomii i Socjologii Produkcji, od 2008 roku – w Katedrze Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego;Specjalizuje się w historii społecznej, historii Kościoła na Górnym Śląsku oraz biografistyce. Współpracuje m.in. z periodykami „Studia Śląskie”, „Zaranie Śląskie”; Od 2000 roku jest członkiem Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN przy Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie; W latach 1999-2008 była konsultantem metodologicznym roboczego zespołu śląskich historyczek zakonów żeńskich; W latach 2005-2008 - członek Senatu Politechniki Opolskiej, od 2007 roku także - Rady Naukowej PIN Instytutu Śląskiego w Opolu; Należy do Stowarzyszenia Instytut Śląski w Opolu, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”; Link do strony: http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Musialik_Wanda

1999
artykuł

Tadeusz Mikołaj Trajdos - dr hab.; polski historyk-mediewista, profesor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, pracownik naukowy Instytutu Historii PAN; Przewodniczący Polskiego Związku Amatorskich Tłumaczy Języka Słowackiego; W 1994 uzyskał stopień doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy: "U zarania Karmelitów w Polsce"; Specjalizacja ; historia Kościoła XIV-XV w., dzieje kultury późnośredniowiecznej, ziemie wschodnie Korony Polskiej, życie religijne i osadnictwo Spiszu i Orawy; Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Miko%C5%82aj_Trajdos

1999
artykuł

Katarzyna Kuszyńska

1999
artykuł

Irena Bukowska-Floreńska; Etnolog i antropolog kulturowy; Kieruje Instytutem Etnologii i Folklorystyki oraz Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Śląskim

1999
artykuł

Hubert Czachowski (ur. 1964) - etnolog, szef Działu Folkloru Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskij-Prufferowej w Toruniu; Autor wielu wystaw i artykułów poświęconych religijności ludowej, magii, obrzędom i obyczajom wiejskim; Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego pisma „Ikonosfera. Studia z socjologii i antropologii obrazu”; Zainteresowania naukowe: antropologia religii, miasta i sztuki, antropologia wizualna.

1999
artykuł

Grzegorz Odoj - adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań kultury Współczesnej; W 1992 roku ukończył studia magisterskie w Instytucie Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie, pisząc pracę dyplomową pt. "Komizm jako wyznacznik wspólnoty kulturowej. Wskazanie cech i zależności w oparciu o twórczość Edwarda Redlińskiego"; W latach 1996-2003 był asystentem w Zakładzie Etnologii UŚ, odbywając jednocześnie studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach; Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na podstawie rozprawy "Tożsamość kulturowa społeczności małomiasteczkowej. Przypadek Sławkowa"; Od 2003 r. pełni obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego ds. dydaktycznych; Jest członkiem Rady Wydawniczej Rocznika Naukowego Muzeum w Żorach „Ludzie i Kultury”, sekretarzem redakcji naukowej serii wydawniczej „Nurty i meandry kultury”, członkiem zespołu redakcyjnego serii wydawniczej „Tu żyję, tu mieszkam”; Należy do Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta; Zasadniczy nurt jego zainteresowań to antropologia miasta, współczesne zjawiska społeczno-kulturowe (zwłaszcza problematyka przemian deindustrializacyjnych, społeczna świadomość postprzemysłowych zbiorowości miejskich Górnego Śląska i kultura konsumpcyjna), tożsamość kulturowa społeczności lokalnych oraz edukacja regionalna, wielokulturowa i międzykulturowa; Link do strony: beta.weinoe.us.edu.pl/content/instytut-etnologii-i-antropologii-kulturowej/grzegorz-odoj

1999
artykuł

Dorota Świtała-Trybek; doktor habilitowany; Pracownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego; Zainteresowania naukowe: Tradycyjna i współczesna kultura, Obrzędowość doroczna i rodzinna, Turystyka kulturowa, Kultura górnicza, Religijność i pobożność ludowa.

1999
artykuł

Zdzisław Kupisiński SVD (UR 2 X 1955 w Białaczowie) - dr hab.; W latach 1990-94 odbył studia specjalistycznez religioznawstwa na Wydziale Teologii KUL, ukończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej na podstawie rozprawy doktorskiej "Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu odadwentu do Wielkanocy w regionie opoczyńskim"; W latach 1994-1998 zatrudniony na stanowisku asystenta przy Katedrze Historii i Etnologii Religii w Instytucie teologii Fundamentalnej Wydziału Teologii KUL; Od 1998 adiunkt Wydziału Teologii KUL; Jest członkiem Instytutu Anthropos w Sankt Augustyn w Niemczech, Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Do zakresu jego badań naukowych należą: religijność ludowa, etnologia religii, religioznawstwo, tanatologia, nowe ruchy religijne; Link do strony: https://www.kul.pl/files/324/bibliografia/kup_z.pdf

1999
artykuł

Renata Greń - absolwentka i pracowniczka Uniwersytetu Śląskiego.

1999
artykuł

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (1944-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jolanta Grotowska-Leder (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Agnieszka Golczyńska-Grondas (1960-?; Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Małgorzata Potoczna (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Jerzy Krzyszkowski (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Elżbieta Michałowska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) Ireneusz Kulesza (Caritas Łódź) Kazimiera Wódz (Uniwersytet Śląski) Krzysztof Łęcki (Uniwersytet Śląski) Joanna Skupowa (Uniwersytet Gdański) Mariusz Czepczyński (Uniwersytet Gdański)

1999
książka

Katarzyna Orszulak-Dudkowska (?-?) adiunkt w Zakładzie Teorii i Badania Kultury Współczesnej; zastępca dyrektora IEiAK UŁ ds. dydaktycznych; http://www.etnologia.uni.lodz.pl/instytut/pracownicy/k-orszulak-dudkowska/

1999
praca magisterska

Kaźmierska Kaja; dr hab. prof. nadz. UŁ; http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/kazmierska.html

1999
artykuł

Katarzyna Górniak; socjolożka; absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW; W trakcie studiów specjalizowała się w antropologii współczesności; obecnie jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień biedy i wykluczenia społecznego, ale także różnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego; przygotowana pod kierunkiem dr hab. prof. UW Grażyny Woronieckiej i obroniona w 2012 rozprawa doktorska "Ekskluzja społeczna a nowe formy dobroczynności. Analiza działań wybranych organizacji społecznych" łączyła obydwa obszary zainteresowań; http://www.ans.pw.edu.pl/kadra/kgorniak.php

1999
artykuł

This page uses 'cookies'. More information