Title:

"Samotne, bezdomne matki. Studium socjologiczne pensjonariuszek Domu Samotnej Matki"

NumberOfPages:

81

Creator:

Jolanta Dziugieł - absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu

Subject and Keywords:

samotne macierzyństwo ; bezdomność ; macierzyństwo ; Dom Samotnej Matki

Temporal coverage:

Koszalin

Spatial coverage:

2010

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia rodziny

ResearchProblems:

W jaki sposób samotne bezdomne matki chcą zmienić przyszłość swoją i swoich dzieci?; Jakie są przyczyny znalezienia się kobiet w Domu Samotnej Matki?; Jakie są relacje samotnych, bezdomnych matek z ojcem dziecka/dzieci?; Jakie są relacje ojców z dziećmi?; Na czym miałaby polegać zmiana w najbliższej przyszłości samotnych, bezdomnych matek?; Na czym miałaby polegać zmiana w życiu dzieci samotnych matek?; Jakie formy pomocy samotnym matkom są przez nie najczęściej wybierane?; Jakie czynniki decydują o tym, że samotne matki korzystają z oferowanych im form pomocy?; Jak pracownicy DSM oceniają zaangażowanie samotnych matek w zmianę swojej obecnej sytuacji?

SocialCategories:

samotne matki

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

"Praca magisterska jest poświęcona socjologicznemu sportretowaniu pensjonariuszek Domu Samotnej Matki w Koszalinie. Składa się ona z trzech części. Pierwsza o charakterze teoretycznym przybliża zagadnienie rodziny monoparentalnej oraz zapoznaje czytelnika z instytucjonalnymi i pozainstytucjonalnymi formami pomocy dla samotnych, bezdomnych matek. Kolejna przedstawia metodologiczne aspekty badań własnych, zaś trzecia analizę pozyskanych za ich pomocą danych. Autorka przedstawia przebieg życia samotnych, bezdomnych matek, przyczyny dla których znalazły się w instytucji; relacje pomiędzy matkami a ojcami ich dzieci, a także pomiędzy ojcami i dziećmi, zmiany, jakie chcą dokonać w życiu swoim i dzieci, najczęściej wybierane formy pomocy oraz ocenę pensjonariuszek z perspektywy pracowników. Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy magisterskiej były dane pozyskane za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych z pensjonariuszkami oraz pracownikami Domu Samotnej Matki w Koszalinie."

Table of contents:

Zawiera: 1.Wstęp; 2. Rodziny monoparentalne w świetle literatury przedmiotu; 2.1. Cechy charakterystyczne rodziny tradycyjnej i rodziny współczesnej; 2.2. Przyczyny i charakterystyka samotnego macierzyństwa; 2.3. Najczęstsze problemy samotnych matek; 2.4. Bezdomność, a samotne macierzyństwo; 2.5. Przyczyny i charakterystyka samotnego ojcostwa; 3. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy samotnym, bezdomnym matkom; 3.1. Zadania polityki socjalnej skierowanej ku samotnym matkom; 3.2. Zasiłki przysługujące rodzinom samotnych matek; 3.3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 3.4. Świadczenia przysługujące samotnym matkom nadawane przez gminne ośrodki pomocy społecznej; 3.5. Usługi świadczone przez powiatowe centrum pomocy rodzinie; 3.6. Dom Samotnej Matki – ogólne zasady funkcjonowania;4. Założenia metodologiczne badań własnych; 4.1. Przedmiot i cel badań ; 4.2. Problemy i hipotezy badawcze ; 4.3. Zmienne i wskaźniki; 4.4. Metody, techniki i narzędzie badawcze; 4.5. Teren badań; 5. Wyniki badań własnych; 5.1. Analiza przebiegu życia samotnych, bezdomnych matek; 5.2. Przyczyny dla których kobiety znalazły się w Domu Samotnej Matki; 5.3. Relacje pomiędzy samotnymi, bezdomnymi matkami, a ojcami ich dzieci; 5.4. Relacje pomiędzy ojcami, a ich dziećmi; 5.5. Zmiany, jakie samotne bezdomne matki chcą dokonać w swoim życiu; 5.6. Zmiany, jakie samotne, bezdomne matki chcą dokonać w życiu swoich dzieci; 5.7. Najczęściej wybierane przez samotne, bezdomne matki formy pomocy społecznej; 5.8. Ocena pensjonariuszek Domu Samotnej Matki z punktu widzenia pracowników; 6. Podsumowanie; 7.Bibliografia; 8.Aneks

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2010

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/. Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami.

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

2010

Area Range of document creation:

Poznań

ResearchInfo:

Podstawą do wyprowadzenia wniosków zawartych w pracy magisterskiej były dane pozyskane za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych z pensjonariuszkami oraz pracownikami Domu Samotnej Matki w Koszalinie.