Filters
 • Collections
 • File type
 • Content format
 • Creator
 • Contributor
 • Subject and Keywords
 • Publisher
 • Object type
 • Language
 • Publication date
 • Creation date
 • Actors with access rights
 • Anonymisation's scope
 • Digitisation

Search for: [Subject and Keywords = "telewizja"]

Number of results: 14

items per page

Piotr Żabicki - socjolog; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego

2007
książka

Mateusz Halawa - Kierownik zespołu nauk humanistycznych i społecznych School of Form; doktorant na Wydziale Antropologii The New School for Social Research w Nowym Jorku; asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się etnograficznymi badaniami i kulturową analizą życia gospodarczego; stypendysta Fulbrighta, Wenner-Gren Foundation i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

2006
książka

Krzysztof Baszton - absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Wrocławskim; specjalizuje się w szkoleniach specjalistycznych i doradztwie; stypendysta DAAD na Freie Universitat w Berlinie;

2008
artykuł

Patryk Pleskot (1980 - ?) - doktor habilitowany nauk społecznych; profesor nadzwyczajny; absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim; studiował także na uniwersytecie w Nancy; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Edukacji, a także rządu Republiki Francuskiej; https://pl.wikipedia.org/wiki/Patryk_Pleskot

2007
książka

Mieczysław Pochwicki - w 1969 roku obronił na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UAM pracę doktorską pod tytułem "Procesy oraz tendencje zmian struktury społecznej i agrarnej w rejonie uprzemysławianym: studium na przykładzie powiatu konińskiego, napisaną pod kierunkiem prof. Władysława Markiewicza; http://wiki.isns.uw.edu.pl/Poznań_-_Markiewicz_Władysław_-_publikacje

1978
książka

Małgorzata Bogunia-Borowska- socjolog, kulturoznawca i medioznawca; adiunkt w Zakładzie Socjologii Teoretycznej Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim; absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego; członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA) Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologii Wizualnej (IVSA) Zygmunt Bauman (1925-2017); Poznań; socjolog oraz filozof, do roku 1968 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, do 1990 roku pełniący funkcję kierownika Katedry Socjologii na Uniwersytecie w Leeds; https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman. Henryk Domański (30.09.1952); Siedlce; socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, redaktor naczelny czasopisma "ASK Społeczeństwo - Badania - Metody";https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Doma%C5%84ski. Rafał Drozdowski; socjolog oraz politolog, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wiesław Godzic (01.08.1953); Wiślica; filmoznawca, medioznawca oraz socjolog; Piotr Sztompka (02.03.1944); Warszawa; polski socjolog; profesor nauk humanistycznych; profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Sztompka; Elżbieta Hałas (30.03.1945); Lublin; polska socjolog; profesor nauk humanistycznych; wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku profesora zwyczajnego; https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Ha%C5%82as; Marian Golka (19.09.1948); Golina; polski socjolog; profesor nauk humanistycznych; kierownik Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej w Instytucie Socjologii UAM; https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Golka; Elżbieta Tarkowska (11.07.1944 - 03.03.2016); polska socjolog; specjalistka w zakresie socjologii ubóstwa, socjologii i antropologii czasu, francuskiej szkoły socjologicznej oraz socjologii kultury; https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Tarkowska; Hanna Palska; socjolog kultury; profesor w Collegium Civitas; członek Instytutu Socjologii Collegium Civitas; profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN; specjalista w zakresie nie sondażowych technik badawczych oraz badań nad inteligencją i kulturą codzienności; Jacek Kurczewski (11.01.1943); Edynburg; polski socjolog; specjalizujący się w socjologii i antropologii prawa oraz obyczajów; wicemarszałek Sejmu I kadencji; https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Kurczewski; Marek Krajewski (1969); Iława; socjolog; profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza; specjalizuje się w socjologii kultury oraz socjologii sztuki; dyrektor projektu Galeria Zewnętrzna AMS; pomysłodawca projektu Niewidzialne Miasto; https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Krajewski_(socjolog); Tomasz Szlendak (01.03.1974); Toruń; socjolog; dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Szlendak; Aleksandra Jasińska - Kania (15.06.1932); Moskwa; socjolog ; zajmuje się problematyką stereotypów i uprzedzeń narodowych oraz badaniami wartości społecznych; wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim; https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandra_Jasi%C5%84ska-Kania; Beata Łaciak; socjolog; profesor na Uniwersytecie Warszawskim; Katedra Socjologii i Antropologii Prawa i Obyczajów; członek zarządu Instytutu Spraw Publicznych; Krzysztof Tomasz Konecki (1958)- profesor socjologii Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, jest kierownikiem Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania, wykłada mikrosocjologię, metodologię badań jakościowych, wprowadzenie problematykę kultury organizacyjnej, socjologię pracy i organizacji, public relations; redaktor naczelny "Qualitative Socjiology Review"; https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Konecki; Ewa Grzeszczyk (zm.22.05.2009) - doktor socjologii; wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim; specjalista w zakresie amerykanistyki; Krzysztof Olechnicki - doktor habilitowany; profesor w Instytucie Socjologii UMK; kierownik Zakładu Badań Kultury; interesuje się możliwościami metod wizualnych, antropologią społeczną, socjologią internetu i nowymi ruchami społecznymi; stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami”; Bogumiła Mateja - Jaworska - doktor socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

2009
książka

Andrzej Górny - od 2005 roku adiunkt w Zakładzie Socjologii Wiedzy IS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; jego główne zainteresowania badawcze to socjologia kultury, socjologia religii, socjologia moralności i socjologia rodziny; publikuje m.in w czasopismach „Socjologia religii”, „Przegląd religioznawczy”.

2010
artykuł

dr Hubert Tomkowiak - adiunkt w Pracowni Edukacyjnych Zastosowań Informatyki na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

2014
książka

Łukasz Sokołowski; archeolog; antropolog; Uniwersytet Warszawski;

2011
artykuł

Mieczysław Gałuszka - Prof. dr hab. n. hum.; socjologia; bioetyka; kierownik Katedry Nauk Humanistycznych; oraz Zakładu Socjologii; prodziekan ds. kierunków humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; http://cybra.lodz.pl/Content/6839/388_Kronikarz_R10.pdf

1993
artykuł

"Gałuszka Mieczysław; Prof. dr hab. n. hum.; socjolog; bioetyk; kierownik Katedry Nauk Humanistycznych oraz Zakładu Socjologii;prodziekan ds. kierunków humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; http://cybra.lodz.pl/Content/6839/388_Kronikarz_R10.pdf"

artykuł

Dariusz Czaja (13.11.1961 - ?) - antropolog kulturowy; doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Kultury Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim; https://pl.wikipedia.org/wiki/Dariusz_Czaja Zbigniew Benedyktowicz - antropolog kultury; adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW; kierownik Zakładu Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej Instytucie Sztuki PAN w Warszawie; https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Benedyktowicz Grażyna Stachówna - profesor nauk humanistycznych; teoretyk i historyk filmu; https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra%C5%BCyna_Stach%C3%B3wna Wiesław Godzic (01.08.1953 - ?) - filmoznawca; medioznawca ; socjolog; profesor nauk humanistycznych; wykładowca akademicki; https://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Godzic Wojciech Michera - (1958 - ?) - doktor nauk humanistycznych; kulturoznawca; adiunkt w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; zajmuje się teorią obrazu, filmu, narracji Ludwik Stomma (22.03.1950 - ?) - antropolog kultury; etnolog; doktor habilitowany nauk humanistycznych; nauczyciel akademicki; publicysta tygodników „Polityka” i „Przegląd”; https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Stomma Czesław Robotycki (02.11.1944 - 19.01.2014) - etnolog; antropolog kulturowy; wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim; profesor nauk humanistycznych; https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Robotycki Wiesław Szpilka - etnolog; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzej Muszyński - absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze specjalnością filmoznawstwo Danuta Ulicka (08.06.1956 - ?) - literaturoznawczyni; specjalistka w zakresie teorii literatury i poetyki; kierowniczka Zakładu Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowczyni w Kolegium MISH UW, Collegium Artes Liberales UW i Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; https://pl.wikipedia.org/wiki/Danuta_Ulicka Ireneusz Grin - absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim Monika Sznajderman (19.11.1959 - ?) - dokotr nauk humanistycznych; antropolg kultury; stopień doktora otrzymała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; zajmuje się antropologią współczesności (zwłaszcza problemami popularnej kultury audiowizualnej) i formami współczesnej wyobraźni religijnej; prowadzi Wydawnictwo Czarne; jest prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa zajmującego się dziećmi z byłych PGR-ów w Beskidzie Niskim ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Monika_Sznajderman Andrzej Stasiuk (25.09.1960 - ?) - prozaik; poeta; dramaturg; eseista; publicysta ;wydawc; laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Literackiej „Nike” i Nagrody Literackiej Gdynia; https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Stasiuk

1994
książka

Wiesław Godzic (01.08.1953 - ?) - filmoznawca; medioznawca; socjolog; profesor nauk humanistycznych; wykładowca akademicki; https://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Godzic Maciej Żakowski - absolwent socjologii; strateg kreatywny; członek redakcji kwartalnika "Kultura popularna"; tłumacz książek o tematyce socjologicznej i społeczno - politycznej;

2007
książka

This page uses 'cookies'. More information